ทน.ขอนแก่นประชุมเตรียมพร้อม “งานบุญคูนเมือง222ปีขอนแก่น” :

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัด “งานบุญคูนเมือง 222 ปี ขอนแก่น” ครบรอบ 62 ปี ศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยมี รองนายกเทศมนตรี , ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก,กอง, ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมในการนี้ด้วย

สำหรับการจัด “งานบุญคูนเมือง 222 ปี ขอนแก่น” ครบรอบ 62 ปี ศาลหลักเมืองขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองขอนแก่น ครบรอบ 222 ปี และ เพื่อเป็นการบูชาสักการะศาลหลักเมืองในวาระที่ครบรอบ 62 ปีของศาลหลักเมืองที่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวขอนแก่น ตลอดจนเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ในเบื้องต้นกิจกรรมภายในงานนั้นยังคงมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้แก่ พิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์บวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น การถวายพานบายศรีขันหมากเบ็งศาลหลักเมือง พิธีสวดนพเคราะห์โดยคณะสงฆ์และโหรพราหมณ์จากสำนักพระราชวัง พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันชาติ พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเมืองขอนแก่น และการจัดทำโรงทาน

สำหรับในปีนี้ได้มีการจัดทำกิจกรรมพิเศษขึ้น คือ 1.พิธีสวดมนต์เมืองและการนั่งภาวนาจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.การแจกข้าวสารทิพย์เจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นจากสมาคม ชมรม และหน่วยงานต่างๆ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ 3.การโยงด้ายสายสิญจน์ทั่วเมืองขอนแก่น จากวัดสำคัญ 5 มุมเมือง เพื่อเชื่อมโยงครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผ่านบ้านเรือนกว่า 65,000 หลังคาเรือน 4.การจัดนิทรรศการถึงประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น การพัฒนาขอนแก่นในปัจจุบัน และทิศทางการเจริญเติบโตในอนาคต ตลอดจนประวัติศาสตร์ของชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างสำนึกรักท้องถิ่นให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวขอนแก่น 5.การรำบวงสรวงศาลหลักเมือง โดยเป็นความร่วมมือของพี่น้องชุมชนและชาวขอนแก่น 2,222 คน

นอกจากนั้น ยังได้เตรียมการประดับตกแต่งไฟ 5 จุด คือ 1.บริเวณศาลหลักเมือง 2.บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยม 3.เสาไฟสีโห 4.บริเวณสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น 5.สะพานราชพฤกษ์วิถี บึงแก่นนคร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และ เตรียมดำเนินการจัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ทำความสะอาดทั่วเมือง ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนชาวขอนแก่น และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “งานบุญคูนเมือง 222 ปี ขอนแก่น” ครบรอบ 62 ปี ศาลหลักเมืองขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างความรักความสามัคคี รักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น เบอร์ไทรศัพท์ 043-225166