นายกนครขอนแก่นให้สัมภาษณ์ ThaiPBS ความคืบหน้ารถไฟฟ้ารางเบา LRT

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ รายการติดเครื่องชุมชน 77 จังหวัด สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประเด็นความคืบหน้าและการขับเคลื่อนโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา LRT ของจังหวัดขอนแก่น

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ความชัดเจนของการทำโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา LRT ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการทำงานด้วยกลไกประชารัฐ มีการประสานความร่วมมือทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา NGO รวมไปถึงภาควิชาการทุกกลุ่มในเมืองขอนแก่น ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถไฟฟ้าเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการใช้รถไฟฟ้ารางเบาในการขับเคลื่อนเมือง อันดับแรกหากรถไฟฟ้าเกิดขึ้นได้จริง เป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่แก้ปัญหาจราจรเท่านั้น เพราะการดำเนินการนำร่องรถไฟฟ้าสายแรกเพียงสายเดียวยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครบเบ็ดเสร็จ แต่ในอนาคตเมื่อสามารถทำครบตามผลการศึกษาทั้ง 5 สาย เป้าหมายที่ตามมาคือ การผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นสามารถผลิตรถไฟฟ้าได้เอง ซึ่งจะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้พี่น้องชาวขอนแก่นและชาวอีสานมีงานทำ นอกจากนี้สิ่งที่ผลักดันเรื่องต่อมาคือ การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนระบบราง โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ( มทร.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการทำหลักสูตรระบบรางและมีการทำห้อง LABเสมือนจริง เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาระบบรางอย่างแท้จริง ได้เรียนจากของจริง ไม่ใช่เรียนจากหนังสือหรือเรียนจากวีดีโอเท่านั้น ซึ่งในขณะนี้มีการขอรับบริจาค TRAM มือสองหรือ TRAM น้อย จากเมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น คาดว่าจะส่งมาถึงจังหวัดขอนแก่นภายในปลายปีนี้ โดยเป้าหมายขณะนี้ให้ทาง มทร. ศึกษาออกแบบหลักสูตร เมื่อศึกษาแล้วเสร็จจะเปิดรับฟังความคิดเห็น เปิดเวทีประชาพิจารณ์ให้พี่น้องประชาชน หากเห็นชอบก็จะดำเนินการบริเวณรอบบึงแก่นนคร เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งจะส่งผลทางด้านการพัฒนาการศึกษา ให้ลูกหลานชาวขอนแก่นเรียนที่ขอนแก่น ทำงานที่ขอนแก่น มีการสร้างงานที่ขอนแก่น และก่อให้เกิดรายได้ GDP ในจังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ ปัจจุบันปัญหาของเมืองใหญ่ในประเทศไทย จะเห็นได้ว่าเขตพื้นที่เมืองเก่าเริ่มเงียบเหงา เพราะความเจริญของเมืองกระจายออกไปเขตนอกเมืองมากขึ้น เนื่องจากปัญหาการจราจรภายในเขตเมือง หากโครงการรถไฟฟ้าLRT ดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะสามารถเชื่อมโยงระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เมืองเก่าจะได้รับการฟื้นฟู เพราะโครงการที่เทศบาลนครขอนแก่นจะทำควบคู่กันไป คือโครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นย่านอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น โดยกำหนดไว้ทั้งหมด 7 ย่าน ดังนั้นกรณีของการทำโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจึงเป็นมากกว่ารถไฟฟ้า แต่จะเป็นโครงการเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองในทุกมิติ เชื่อมโยงพื้นที่เมืองเก่าและเมืองใหม่ ส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสำคัญที่สุดคือเป็นไปตามยุทธศาสตร์ ป.ย.ป.ของรัฐบาล (การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง)

ส่วนความคืบหน้าการดำเนินโครงการในขณะนี้เหลืออีก 3 ขั้นตอนคือ ขั้นแรกได้เตรียมแนวทางเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ให้สิทธิ์การดำเนินการกับบริษัท 5 เทศบาล ซึ่งเป็นบริษัทในกำกับของรัฐ ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ และเทศบาลตำบลท่าพร เมื่อคจร.เห็นชอบให้สิทธิ์ในการดำเนินงานแล้ว ก็จะเข้าครม.เพื่อเห็นชอบในลำดับต่อไป ขั้นที่สองคือ เนื่องจากโครงการนี้จะดำเนินการอย่างยั่งยืนได้ต้องมีโครงการพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ บริเวณรอบสถานีขนส่ง (TOD) จึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการขอใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตร ในเรื่องการแลกเปลี่ยนที่ดิน โดยมีธนารักษ์รับทราบ และขั้นตอนสุดท้าย คือ การนำเสนอกระทรวงการคลัง โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.). พิจารณาว่าการดำเนินการของโครงการฯ ไม่เข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุน ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบของรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยกรุงเทพธนาคม และคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าไม่ใช่ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)

ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT ไม่ได้ขับเคลื่อนเฉพาะจังหวัดขอนแก่นอย่างเดียวเท่านั้น แต่รวมไปถึงการขับเคลื่อนความเจริฐสู่ภาคอีสาน นั่นคือการผลักดัน “ร้อยแก่นสารสินธุ์” (Railway Innopolis) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนภูมิภาค เพื่อก่อให้เกิดอุตสาหกรรมระบบรางต่อไปในอนาคต โดยได้มีการประสานกับภาคเอกชน ในการเชื่อมโยงไปยังผู้นำเอกชนทางด้านจังหวัดต่างๆในเครือร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมระบบรางในอนาคต ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ได้มีการเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( สศช.) คณะกรรมการจะได้มีการประชุมในเรื่องนี้ต่อไป โครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT จึงมีส่วนในการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งก่อให้เกิดผลดีกับการพัฒนาในภาพรวมของเมืองขอนแก่นต่อไปในอนาคต