นายกขอนแก่นให้สัมภาษณ์สื่อ NBT สืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.45 น. ณ สวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว NBT ถึงโครงการสืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐานว่า เป็นการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ พร้อมกับการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถานของชุมชนในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ชุมชนศรีฐาน ในอดีตมีประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษที่มีส่วนร่วมในการสร้างบ้านแปลงเมือง ลึกลงกว่านั้นยังมีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน แต่ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มไม่ปฏิสัมพันธ์กันเหมือนคนรุ่นเก่า แต่ถ้าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดสำนึกรักท้องถิ่น สำนึกรักชุมชน ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งชุมชน จึงเป็นที่มาของโครงการสืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในชุมชนศรีฐานให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมอันเป็นรากเหง้าของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น โดยการสืบค้นประวัติศาสตร์ของชุมชนศรีฐาน ให้คนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจว่า ประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของท้องถิ่นแห่งนี้ เป็นจุดเชื่อมความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน ตราบชั่วลูกหลานต่อไป ซึ่งถ้าเราสามารถใช้กลยุทธ์นี้ดึงเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคนศรีฐาน มาเป็นยุวมัคคุเทศก์ เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมือง เขาก็จะเกิดความผูกพัน เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญให้บรรลุถึงเป้าหมายของ Blueprint การศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น โดยจัดให้มีการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ขั้นพื้นฐานของนักเรียนทุกคน คือ อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นไม่พอ จะต้องมีทักษะชีวิต คิดเป็น มีบุคลิกที่พึงประสงค์ 5+1 คือ มีวินัย อดทด รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู และ + 1 คือ สำนึกรักท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และต้องเตรียมการเสริมสร้างความรู้เรื่องหลักสูตรของการศึกษาท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม“นุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตรถนนสายบุญ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในสัปดาห์แรกของเดือน ณ วัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน ได้เริ่มดำเนินการมาเป็นเวลา 2 ครั้งแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องชุมชนศรีฐานและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้จับจ่ายซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนศรีฐาน

สำหรับการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสกู๊ปพิเศษ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) รายการ “รอบทิศถิ่นไทย” ออกอากาศเป็นประจำทุกวัน เวลา 17.00 – 11.30 น. และรายการ “อีสานวันนี้” ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น.- 09.00 น. เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมรับชมสกู๊ปพิเศษตามวันเวลาข้างต้น