ติดตามการบริหารจัดการปอดของคนเมือง ขก. 11 แห่ง

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดูแลและบริหารจัดการสวนสาธารณะที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 11 แห่ง มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะทำงานประกอบด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนโยธา นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจาก นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มอบนโยบายให้คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจ ปรับปรุง และบริหารจัดการสวนสาธารณะที่อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน 11 แห่ง ดังนี้ 1) บึงแก่นนคร 2) บึงทุ่งสร้าง 3) สวนรัชดานุสรณ์ 4) สวนประตูเมือง 5) บึงหนองแวง 6) บึงหนองยาว 7) บึงหนองบอน 8) บึงหนองใหญ่ 9) ศาลหลักเมือง 10) สวนมิตรภาพขอนแก่น – หนานหนิง และอาคารวัฒนธรรมไทย – จีน ขอนแก่น และ 11) หนองสระพัง ซึ่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า นับจากนี้ไปจะเข้าสู่ช่วงงานเทศกาลของเมืองขอนแก่นในช่วงปลายปี จะมีการจัดงานใหญ่ประจำปีหลายงาน อาทิเช่น งานประเพณีออกพรรษาฯ งานปึงเถ่ากงมา งานมหัศจรรย์พรรณไม้ ฯ งานบุญคูนเมืองขอนแก่น งานเทศกาลไหมประจำปีฯ งานเคาท์ดาวน์ และตักบาตรปีใหม่ เป็นต้น เพื่อบริหารจัดการสวนสาธารณะเทศบาลนครขอนแก่นให้มีความเรียบร้อย สามารถให้ประชาชนมาใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และสวยงามอยู่เสมอ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานในการดูแลและบริหารจัดการสวนสาธารณะ พร้อมติดตามความคืบหน้าในการปฎิบัติงานจากทุกสำนัก/กองที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ช่วยดูแลรักษา หรือ ร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นสิ่งใดที่ควรดูแล ปรับปรุงสวนสาธารณะดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลปอดของคนเมืองขอนแก่นให้มีสภาพสวยงาม ส่งเสริมให้ทัศนียภาพของเมืองขอนแก่นมีความสวยสง่างามคู่กับชาวขอนแก่นตลอดไป สามารถร่วมชี้แนะหรือแนะนำทาง Facebook : เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม และ Fanpage : เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล