นครขอนแก่นร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อจัดระบบการจัดการขยะติดเชื้อ

จากสภาวะโลกร้อนที่ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาของทุกคนที่ต้องร่วมกันในการเยียวยา และร่วมรักษาโลกของเรา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้มีการสนับสนุนให้มีนโยบายการพัฒนาเมืองขอนแก่นไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ภายใต้ชื่อโครงการ“คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (khon kaen : Low-carbon City)” ซึ่งขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ มีกรอบในการดำเนินงานอยู่ 3 ด้านใหญ่ๆ คือ การจัดการขยะ การจัดการมลพิษน้ำ และการจัดการมลพิษอากาศ แต่โครงการเด่นที่ได้ขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์นี้คือโครงการนครขอนแก่นองค์กรปลอดขยะ (Zero waste Office) เป็นการมุ่งเน้นการจัดการขยะภายในองค์กรของตนเองก่อน โดยการสร้างจิตสำนึกลดการสร้างขยะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ การบริโภคสินค้าและบริการ โดยให้เลือกสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องภูเวียง โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนการจัดการขยะติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีผู้ร่วมประชุมดังนี้ นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ ,นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ,ส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.รศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ จาก มข. ,ตัวแทนจากศูนย์อนามัยที่ 7 ,ตัวแทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10 ,ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ,ตัวแทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ,ตัวแทนบริษัท Alliance Clean Power จำกัด และตัวแทนบริษัท กรีน เมคเวสท์ จำกัด

สำหรับสาระสำคัญของการประชุมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก บริษัท กรีน เมคเวสท์ จำกัด ได้ประกอบกิจการรับเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อด้วยวิธีการ Autoclave ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะติดเชื้อร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท กรีน เมดเวสท์ จำกัด ยังได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อจากเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันการจัดการขยะที่ผ่านการฆ่าเชื้อยังไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครขอนแก่นจึงจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางในการนำขยะที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการ Autoclave เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบการกำจัดขยะของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการดำเนินการจัดระบบขยะติดเชื้อให้ชัดเจนที่สุด ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไร เทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ