นครขอนแก่นพร้อมจัดงานออกพรรษา 21-25 ต.ค. นี้

นครขอนแก่นพร้อมจัดงานออกพรรษา 21-25 ต.ค. นี้

ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี จะตรงกับกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรม คือ การปวารณาในวันนี้ วันออกพรรษา (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ประเทศไทยนิยมไปทำบุญตักบาตร เรียกว่า บุญเทศกาลบาตรเทโว หรือ บาตรเทโวโรหณะ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่า พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลก และเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ฮีตสิบสองคลองสิบสี่”ของชาวอีสานที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินการจัดงาน“ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2561” เป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบทอดไม่ให้เลือนหายไป

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน“ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2561” โดยมี นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ส่วนการงานและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้นโยบายการจัดงานสำหรับการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21- 25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมเก่าใหม่ คละเคล้ากันไป” เพื่อรองรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่สามารถมาร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย จากจินตนาการและความคิดเชิงสร้างสรรค์ แต่ทั้งนี้ยังคงสอดแทรกให้เด็กเยาวชนได้ซึมซับคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนเก่าได้สืบสานกันมาอย่างช้านาน ซึ่งมีความมุ่งหวังว่าเป็นผลให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันของคนเมืองขอนแก่น กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจประกอบด้วย การแข่งขัน E-Sport การประกวดและสาธิตการทำฮ้านประทีป การประกวดสรภัญญะ การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีกวนข้าวทิพย์ไทย กิจกรรมวันพุทธกตัญญู การประกวดสรภัญญะ กิจกรรมจากชมรมคนใจเดียวกัน พิธีลอยประทีปบูชาน้ำ Workshop การทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมทำกระทงคุ้มวัดต่างๆ คอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำชื่อดังฟรีทุกคืน การออกร้านจำหน่ายสินค้า และในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ณ สะพานข้ามบึงแก่นนคร

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่น รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ต่างชาติ มาร่วมสืบสานงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21- 25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น และพลาดไม่ได้กับพิธีเปิด และขบวนแห่สายวัฒนธรรมของเมืองขอนแก่น ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 จะได้พบกับศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง “ลำเพลิน วงศกร และเต๊ะ ตระกูลต่อ” เจ้าของเพลง "ฮ่อหมกฮวกไปฝากป้า" 130 ล้านวิว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 043 – 222944 ในวันเวลาราชการ