ห้องน้ำสวนรัชดานุสรณ์ นครขอนแก่น เข้ารอบสุดยอดส้วมแห่งปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 นำคณะโดย นายประโชติ กราบกราน ประธานคณะกรรมการประเมินฯ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 -ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาหน่วยงานที่พัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS (ความสะอาด (Healthy: H) ความเพียงพอ (Accessibility: A) ความปลอดภัย (Safety: S) เพื่อเป็นต้นแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดการส้วมสาธารณะแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในสถานที่สาธารณะ จำนวน 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศาสนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาลห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ สถานศึกษา สถานีขนส่ง และส้วมริมทาง โดยสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ เทศบาลนครขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 ประเภทสวนสาธารณะ และสามารถผ่านเข้ารอบระดับประเทศ คณะกรรมการฯจึงมีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้ให้เห็นความสำคัญในการพัฒนาส้วมสาธารณะให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน เพราะส้วมเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และมุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน มีความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และมีการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน โดยได้มีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อาทิ ศูนย์อนามัยที่7 สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น ให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ใช้และรักษาความสะอาดส้วมสาธารณะให้เหมือนกับใช้และรักษาความสะอาดส้วมในบ้านของตนเอง ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อต่างๆ เพื่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น