เปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนโนนชัย 3

เปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนโนนชัย 3

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาชุมชนโนนชัย 3 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนโนนชัย 3 พร้อมด้วยนางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุชุมชนโนนชัย 3 และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น โดยทางชุมชนโนนชัย 3 ร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ( อสม.) และชมรมผู้สูงอายุชุมชนโนนชัย 3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จำนวน 25 คน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาวะทางกาย จิตใจ และสังคมดีขึ้น รวมทั้งให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนมีคุณค่าต่อสังคม และเป็นที่พึงของลูกหลานได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุภายในระยะเวลา 1 เดือน ให้มีการอบรมจำนวน 4 ครั้ง