นายกนคร ขก.ปลื้ม มอบใบประกาศ แก่คนดีศรีหมู่บ้าน จ.ขก 350 คน

นายกนคร ขก.ปลื้ม มอบใบประกาศ แก่คนดีศรีหมู่บ้าน จ.ขก 350 คน

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร“ โครงการคนดีศรีหมู่บ้านจังหวัดขอนแก่น ปี 2561” พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร , นายจุลนพ ทองโสภิต) สมาชิกสภาเทศบาล (นางสาวภาสินี ธีรภานุ , ว่าที่ร้อยตรี บัญชา สิงห์คำป้อง) ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล

สืบเนื่องจาก สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำ “ โครงการคนดีศรีหมู่บ้านจังหวัดขอนแก่น ปี 2561” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีคุณธรรมดีเด่นและช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) ความพากเพียรอดทน (2) เสริมสร้างความดี (3)การรู้รักสามัคคี (4) การมีน้ำใจ (5) การใฝ่ประหยัด (6) ความซื่อสัตย์สุจริต (7) การเศรษฐกิจพอเพียง (8) ความมีไมตรี (9) ความหวังดีเมตตา

ทั้งนี้ สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้าทำการคัดเลือกตามโครงการดังกล่าว ซึ่งการพิจารณาต้องผ่านตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน จากคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นกำหนด ซึ่งมีผู้ผ่านคุณสมบัติ จำนวนทั้งสิ้น 350 คน และเมื่อในวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบใบประกาศนียบัตรภาพ อีกทั้งยังมีนโยบายให้มอบใบประกาศนียบัตรแก่รายบุคคลอีกครั้ง

ดังนั้น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีคุณธรรมดีเด่น ช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสา และเป็นประชาชนผู้สร้างความดีให้กับชุมชน อันเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย ยุค 4.0 จึงได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่พี่น้องชุมชนชาวนครขอนแก่นที่ผ่านคุณสมบัติ “ โครงการคนดีศรีหมู่บ้านจังหวัดขอนแก่น ปี 2561” จำนวนทั้งสิ้น 350 คน ขอให้กุศลผลบุญที่ทำมา จงดลบันดาลให้ชีวิตและครอบครัวจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ประสบผลสำเร็จทุกประการ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงรักษาคุณงามความดีเช่นนี้ตลอดไป