เปิดเวทีระดมความคิดเห็นถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คณะทำงาน Smart City

เปิดเวทีระดมความคิดเห็นถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คณะทำงาน Smart City มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจเมือง

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะ ระดมความคิดเห็นถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาเมืองและฟื้นฟูย่านใจกลางเมือง ให้อาสาสมาร์ท คณะทำงาน Smart City และภาคีเครือข่าย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล (นายธนภณ กิตติวิมลชัย นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ นายกฤษฎ์ สว่างไสว นายสมภพ วงศ์ก่อ ว่าที่ ร.ต.บัญชา สิงห์คำป้อง ) นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ- หัวหน้าฝ่ายทุกสำนัก/กอง ตัวแทนพี่น้องชุมชน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายและให้ความรู้ ความเข้าใจกับอาสาสมาร์ท และบทบาทของอาสาสมาร์ทและคณะทำงาน นายพิชิต วิรังคบุตร ผอ .ฝ่ายกิจกรรมและนิทรรศการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บรรยายความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาเมือง และบรรยายกรณีตัวอย่างของต่างประเทศ หรือการพัฒนาย่านในประเทศไทย นายฆฤณ กังวานกิตติ ผู้จัดการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) วิทยากรจัดกระบวนการระดมความคิดเห็นถึงสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการฟื้นฟูย่าน รวมถึงหาแนวทางแก้ไข และนางสาวญัฐธวีร์ แตงน้อย วิทยากรหาแนวทางแก้ไขที่สามารถขับเคลื่อนโครงการผ่านข้อจำกัดและอุปสรรค รวมถึงการวางแผนขับเคลื่อนเพื่อเสนอ ต่อผู้บริหาร เวที สภาเมือง และชุมชน

สืบเนื่องจาก เทศบาลนครขอนแก่นได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสพ.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) TCDC ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่น ระยะ ที่ 3 โดยมีความประสงค์จะจัดเวทีสาธารณะ ระดมความคิดเห็นถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาเมืองและฟื้นฟูย่านใจกลางเมือง ให้อาสาสมาร์ท คณะทำงาน Smart City และภาคีเครือข่าย ผ่านกลไกลการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อทำความเข้าใจระดมความคิดเห็น และหารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง และการจัดการพื้นที่เพื่อสนับสนุนโครงการของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโตรองรับการพัฒนาเมืองสู่อนาคตด้วยการวาง โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตและธุรกิจ การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ให้ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเคลื่อนไหวทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง จำเป็นต้องมีการส่งเสริมและขับเคลื่อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน อาทิ การเข้าถึงสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะพื้นฐาน การเชื่อมต่อกันทั้งภายในและภายนอกย่าน การมีพื้นที่ สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งพื้นที่สีเขียว พื้นที่สำหรับสันทนาการและความบันเทิง พื้นที่ในการเรียนรู้และ พัฒนาตนเอง พื้นที่สำหรับการจับจ่ายใช้สอย สถานรักษาพยาบาล สถานศึกษา รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านและชุมชน ดังนั้น การสร้างบรรยากาศเมืองสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นย่านสร้างสรรค์ได้ จึงต้องเกิดการลงทุนกิจกรรมทางธุรกิจสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวและการ บริการ รวมถึงการลงทุนเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ของย่านให้มีความเหมาะสม สะดวกปลอดภัย และสอดคล้อง กับวิถีชีวิตยุคใหม่ โดยไม่ทำลายวิถีชีวิตเดิม

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันหาทางแก้ไขที่สามารถขับเคลื่อนโครงการผ่านข้อจำกัดและอุปสรรค รวมถึงการวางแผนขับเคลื่อนเพื่อเสนอ ต่อผู้บริหาร เวที สภาเมือง และชุมชน ในงาน ขอนแก่นสมาร์ทเดย์ ครั้งที่ 2 (SMART DAY) ที่จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ อาคารผู้โดยสาร สถานีขนส่งปรับอากาศเดิม (บขส.2) ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สนใจ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นตามวันและเวลาดังกล่าว

Thanandon Wongkittithon

ไม่ทราบว่าพอจะมีรูปถ่ายช่วงวิทยากรจาก TCDC ขึ้นบรรยายบ้างมั้ยครับ :)​

แสดงความคิดเห็น