นครขอนแก่นประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเจริญธานี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 พร้อมมอบหมายนโยบายการจัดการการศึกษา โดยมี นายสุทธิ ศศิพงศ์อนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาล (นางสาวภาสินี ธีรภานุ นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์ นายสมภพ วงศ์ก่อ ว่าที่ ร.ต.บัญชา สิงห์คำป้อง) นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล นายยุทธ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาล ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 11 แห่งจำนวน 180 คน จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาขอนแก่นเขต 1 มาให้ความรู้ในครั้งนี้

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และแนวทางการพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น