เปิดอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑ๊ฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นกลุ่มสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐานและกลุ่มของดีในชุมชน พร้อมด้วย นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายทุกสำนัก/กอง พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้ารับการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุมาลี สุวรรณกร ประธานเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง ความสำเร็จ 4 ปี ถนนไดโนโรด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นจะไปทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพไดโนโรดโฮมสเตย์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2561 เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้พี่น้องชุมชนนครขอนแก่นได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญในชุมชน และของดีในชุมชน