นายกนครขอนแก่น ประชุมความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเบา

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกรีนบี ชั้น1 โรงแรมโฆษะ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมประชุมการประสานความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดขอนแก่น (LRT) โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น พลตรีชาติชาย ประดิษพงษ์ กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารบริษัท KKTS จำกัด ผู้บริหารบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด Khon Kaen Transit System CO.,Ltd. (KKTS) และคณะ เข้าร่วมประชุม

สำหรับการร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อการประสานความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดขอนแก่น (LRT) และแสดงความพร้อมที่จะเป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการขอใช้แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น (เส้นทางนำร่อง) เพื่อดำเนินการ โดยจะเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) ในการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งจะมีการนำวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคเข้าสู่การพิจารณาด้วย