นครขอนแก่น ต้อนรับคกก.ตรวจประเมินรางวัลอปท.บริหารจัดการที่ดี

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เครือข่ายเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ คณะกรรมการต้นกล้าแห่งปัญญา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตรวจประเมินผลงานเพื่อการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเภทโดดเด่นรอบสุดท้าย นำโดย นายวชิระ เพ่งพล รองประธานอนุกรรมการ นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางชลาลัย สุขสถิตย์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 9 ลำปาง รักษาราชการแทนรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายภานุวุธ บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เกิดจากนโยบายของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการใช้เงินอุดหนุนเป็นเงินรางวัล เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้เข้าสู่การแข่งขันในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะส่งผลให้การให้บริการสาธารณะของ อปท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. อย่างแท้จริง

ซึ่งรางวัลประเภทโดดเด่น เป็นรางวัลที่มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการต่อยอดการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพ และมีผลสำเร็จในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะอนุกรรมการจะทำการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินโครงการนวัตกรรม “เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้สู่ต้นกล้าแห่งปัญญา” ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน

การประเมินในครั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำเสนอถึงหลักการของโครงการนวัตกรรม “เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้สู่ต้นกล้าแห่งปัญญา” พร้อมกล่าววลีที่ว่า “เราไม่เพียงแค่สร้างเมืองเพื่อกำหนดอนาคตเด็ก แต่เราสร้างเด็กเพื่อให้เขามากำหนดอนาคต” เนื่องจากโครงการดังกล่าวฯ เป็นการปลูกฝังรากฐานด้านการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถกำหนดอนาคตได้ ด้วยความเชื่อว่าเด็กจะเติบโตภายใต้การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีแนวคิดที่จะปูพื้นฐานด้านความคิดของเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลให้มีความเก่ง รวมถึงรู้จักคิดได้ อ่านออก เขียนได้ นอกจากนี้ยังต้องมีองค์ประกอบ 2 สิ่งควบคู่กัน คือ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำสิ่งเหล่านี้ปลูกฝังให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯให้มีบุคลิกแบบใหม่ที่จะนำไปสู่ผู้ใหญ่ที่จะนำองค์ความรู้สามารถไปใช้ต่อยอดในอนาคตอย่างเป็นประโยชน์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพแก่ประเทศชาติสืบไป ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพชีวิตของโรงเรียนเทศบาลฯให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพแก่สังคมเมืองขอนแก่นตลอดไป