เทศบาลขอนแก่น, COLA มข.,AIT ผลักดัน ขอนแก่นสู่เมือง Smart City

เทศบาลนครขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ประชุมผลักดันให้จังหวัดขอนแก่น เป็นเมือง Smart City อย่างเต็มตัว พร้อมทำ MOU ร่วมกันภายในเดือนกันยายน นี้

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ที่ปรึกษางานด้านวิจัยและกิจการระหว่างประเทศ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. Mr. Naveed Anwar (Executive Director, CEO) Mr. Justin Arnold Finch (Head, Business Development Unit) Miss. Rakdao Pakdisi (Client Partner) Mr. David Fiske (Urban Planning Consultant) จาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ( Asian Institute of Technology) หรือ AIT นาย อิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น พล.ต.ชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร KKTS นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา สำนักการช่างเทศบาลนครขอนแก่น และคณะ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง Smart City จังหวัดขอนแก่นอย่างเต็มตัว และหารือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

โดยมติที่ประชุมคือ จะมีพิธีลงนามความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,สถาบันAIT, เทศบาลนครขอนแก่น, เทศบาลเมืองศิลา, เทศบาลตำบลสำราญ,เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระและภาคเอกชนที่มีความสนใจ โดยการลงนามความร่วมมือกันจะเป็นแบบปีต่อปี ทั้งนี้จะมีการกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำร่วมกัน มีคณะทำงานทุกฝ่าย ว่าจะทำอะไรที่สามารถทำแล้วบรรลุได้จริง ภายใน 1 ปี โดยกำหนด Smart City Road Map เป็นเป้าหมาย ระยะเวลาในการดำเนินการลงนามความร่วมมือร่วมกัน ไม่เกิน 1 เดือน - 1 เดือน 15 วัน ทั้งนี้จะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือกัน ภายในเดือนกันยายน 2561 นี้

สำหรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ( Asian Institute of Technology) หรือ AIT เป็นสถาบันการศึกษาที่มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยความร่วมมือจากกลุ่มประเทศสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีโต้ หรือ สปอ.) ปัจจุบันเปิดสอนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย มีศูนย์กลางการบริหารงานตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย ในการทำงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย นำเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและการจัดการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคโดยการขยายการมีส่วนร่วมและการส่งมอบ AIT การวิจัยความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยการระดมทีมจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ในสถาบันรวมถึงคณะคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาตินักวิจัยที่มีประสบการณ์และศิษย์เก่าที่มีพรสวรรค์ AIT Solutions เสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและการจัดการเพื่อนำเสนอกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว