11 หน่วยงาน จ.ขอนแก่น ประชุมป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองขอนแก่น

11 หน่วยงาน จ.ขอนแก่น ประชุมป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองขอนแก่น ปี 61

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมาย นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัด นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง และหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไจปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง (เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลพระลับ) ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น

โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1.กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดขอนแก่น 2.นายอำเภอเมืองขอนแก่น 3.สำนักงานชลประทานที่6 4.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10 5.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 6.โครงการชลประทานขอนแก่น 7.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 8.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น 9.เทศบาลนครขอนแก่น 10.เทศบาลตำบลพระลับ และ 11.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลตำบลพระลับ พร้อมประสานการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปอย่างมีระบบ เกิดการบูรณาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 โดยโครงการชลประทานขอนแก่น ได้แจ้งจังหวัดขอนแก่น ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับหนองเลิงเปือย และประตูระบายน้ำ D8 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพร่องน้ำจากบึงทุ่งสร้าง ในการเป็นแก้มลิงรองรับน้ำจากเทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น ได้อธิบายถึง การจัดการน้ำระบบระบายน้ำ ทิศทางการไหลของน้ำ ระบบการบำบัดน้ำเสีย และปัญหาอุปสรรค ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งปีนี้คณะผู้บริหารเตรียมความพร้อมไว้หลายๆ ด้าน ในส่วนตัวไม่กังวน ยังรับน้ำได้อีกเยอะการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน คือ พร่องน้ำบึงทุ่งสร้าง ขยายทางน้ำเข้าบึงทุ่งสร้าง และขุดลอกร่องน้ำ ขยายท่อระบายน้ำข้างหนองเลิงเปือย รื้อบานระบายน้ำกลางร่องน้ำ ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว พร่องน้ำบึงทุ่งสร้าง สร้างฝายน้ำล้นเข้าบึงทุ่งสร้าง ปรับปรุงร่องระบายน้ำ พร้อมทั้งศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบ และที่สำคัญ เปิดทางน้ำจากเดิมที่คลองน้ำไหลผ่านได้แต่ ณ ปัจจุบันมีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านไปได้ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีมติให้ นายอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 ให้จัดการโดยให้เทศบาลนครขอนแก่นส่งหนังสือต่อนายอำเภอ

ส่วนพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำ จากสนามบินของแก่น , ค่ายสีหราชเดโชไชย (ร.8) บ้าน

โนนม่วง ต.ศิลา ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นแก้มลิงรองรับน้ำไว้อีกส่วนหนึ่ง ในส่วนของบึงหนองโคตร เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขณะนี้ก็ทำการพร่องน้ำไว้แล้ว และเทศบาลนครขอนแก่น ได้วางท่อขนาดใหญ่ โซนบ้านกอก หน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน้าบิ๊กซี โค้วยู่ฮ่ะ ลอดใต้ ถ.มิตรภาพ ดึงน้ำส่งมาที่ประตูเมืองเข้าคลองร่องเหมืองหน้า เซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น