นครขอนแก่นร่วมใจหล่อเทียนเข้าพรรษา ปี61 สืบสานประเพณีท้องถิ่น

นครขอนแก่นร่วมใจหล่อเทียนเข้าพรรษา ปี 61 สืบสานประเพณี สำนึกรักท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 13กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเข้าพรรษา ปี 2561 ณ วัดวุฒาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อถวาย 20 คุ้มวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ นายสุเทพ คุณกิตติ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น และ ผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการ นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และพุทธสาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่น จำนวนมาก ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายแก่ 20 คุ้มวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561

นายกเทศมนตรี กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในปีนี้ ซึ่งการหล่อเทียนพรรษาไม่ใช่เพียงเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี ยังใช้โอกาสนี้ในการหล่อรวมความรู้สึก สร้างพื้นฐานองค์ความรู้ ความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรม ให้กับลูกหลานของพวกเรา สิ่งที่เราคาดหวังในการสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ ของเด็กรุ่นใหม่ 11 สังกัดในเทศบาล คือ มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู +1 คือ สำนึกรักท้องถิ่น กิจกรรมในวันนี้เป็นหนึ่งในการเสริมเรื่องการสำนึกรักท้องถิ่น เรามีภารกิจ มีหน้าที่ มีกิจกรรมต่างที่เกี่ยวกับเทศบาล พยายามเปิดโอกาสให้ลูกๆ ได้ร่วมกิจกรรม แล้วจะค่อยๆซึมซับ ปลูกฝังให้เข้าใจว่าประเพณี แล้วก็มีสำนึกรักท้องถิ่นที่ติดตามมาในอนาคต การดำเนินกิจกรรมนี้ ให้เด็กมีโอกาสพบปะพ่อแม่ปู่ย่าตายายในชุมชน เห็นเด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลมีบุคลิกที่เปลี่ยนแปลง มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างไร วันนี้เรากำลังเชื่อมโยงบางสิ่งบางประการว่าการทำพิธีหล่อเทียนพรรษาเพื่อไม่ให้เด็กมาแค่หล่อเทียน ไม่ให้เพียงให้เด็กเข้าใจในประเพณี หรือการเข้าพรรษา แต่อยากจะให้เด็กได้ซึมซับหลากหลายเรื่องราวที่ก่อให้มุมมอง และโลกกระทัดใหม่ เข้าใจและสำนึกรักท้องถิ่น มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ วัดกับโรงเรียน ให้เข้าถึงกันได้ดี และสำหรับเทียนที่หล่อเสร็จแล้วจะนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 20 คุ้มวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ส่วนวัน เวลา สถานที่วัดใด จะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป.