เปิดอบรมผู้ประกาศเสียงตามสาย หอกระจายข่าว

เปิดอบรมผู้ประกาศเสียงตามสาย หอกระจายข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศเสียงตามสาย ผู้ดูแลหอกระจายข่าว เทศบาลนครขอนแก่น” ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม และ นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์

การอบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศเสียงตามสาย ผู้ดูแลหอกระจายข่าว เทศบาลนครขอนแก่น” เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้น 2 รุ่น ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 1 ชุมชนเขต 1-2 และองค์กร ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 และได้รับเกียรติจากนายสมบัติ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (สวท.ขอนแก่น) และนางธิดารัตน์ อากรตน หัวหน้าฝ่ายรายการฯ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยการอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม ผู้ทำหน้าที่ เป็นพิธีกร ผู้ประกาศข่าวในชุมชน ได้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งเมื่ออบรมแล้วจะได้หลักการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดในที่สาธารณะ การนำเสนอข่าวในระบบเสรียงตามสาย การพูดโน้มน้าวใจ การพูดที่น่าสนใจยิ่งขึ้น พูดอย่างมีหลักการ รู้ขั้นตอนการพูด การพูดและเทคนิคการพูด การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ การเป็นพิธีกร การตอบคำถามแบบฉับพลัน การพูดโดยใช้ไหวพริบปฏิภาณ โดยแบ่งหัวข้อการอบรมเป็นหลายหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็น

-การเตรียมตัวในการเป็นพิธีกรหรือผู้ประกาศข่าว

-จิตวิทยาในการสื่อสาร และทักษะพื้นฐานในการทำหน้าที่พิธีกร

-ถอดบทเรียนหอกระจายข่าวชุมชน วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค์และโอกาส

-ทำอย่างไรให้เสียงตามสายเป็นสื่ออันทรงพลัง

-การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฯลฯ

-เทคนิคการพูดในที่สาธารณะชน รวมถึงการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการปฏิบัติ

โดยการอบรมทั้ง 2 วัน จึงเต็มไปด้วยความรู้ที่มีคุณค่า ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุด มีความมั่นใจและกล้าพูดต่อหน้าชุมชน มีหลักการพูดในที่สาธารณะที่ถูกต้อง และนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต รู้วิธีเรียบเรียงความรู้ ความคิดเพื่อถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ พร้อมที่จะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จให้ดียิ่งขึ้น