เปิดโครงการป้องกันปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน ร.ร.เทศบาลวัดกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน ปี2561” โดยมี นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายวันชัย ซื่อศิริสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯทั้ง 11 โรงเรียน คณะกรรมการผู้ดำเนินโครงการ พนักงานครูและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี

สำหรับการจัดกิจกรรม“โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน ปี2561”ในครั้งนี้ เพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ได้รับทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติตนเพื่อห่างไกลจากยาเสพติดส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นคุณประโยชน์และเป็นกิจกรรมโครงการการสอดคล้องกับสภาวะปัญหาของสังคมในปัจจุบัน เป็นแนวทางที่ตอบสนองต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน อีกทั้งเป็นนโยบายที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกิดจากความรับผิดชอบร่วมกันในปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาและชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกับสถานศึกษา สร้างกิจกรรมและระบบการการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งในโรงเรียน ซึ่งทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหายาเสพติดและปัญหา อื่นๆ ในชุมชนได้

นายกเทศมนตรีฯ กล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่น ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน โดยเน้นการปลูกฝังพฤติกรรมให้เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลมีคุณลักษณะ 5+1 ประการ ได้แก่ ความมีวินัย ความอดทน ความรับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู และสำนึกรักท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีพื้นฐานของการคิด สนใจ และมีทักษะชีวิต เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญโลกภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาวะคุกคามต่างๆ เช่น ยาเสพติด ปัญหาสังคมรอบตัว สิ่งที่ล่อตาล่อใจ หากมีจิตใจ สติ และวินัยชีวิตที่ไม่ดีพอ อาจส่งผลทำให้เกิดภัยคุกคามต่อเด็กและเยาวชน ดังนั้น “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน” จึงเป็นอีกหนึ่งกระบวนการในการสร้างทักษะชีวิตเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้ การทำกิจกรรมเหล่านี้ของนักเรียน นอกจากจะเป็นสร้างสร้างทักษะชีวิตแล้ว ยังทำให้มีความสามารถรอบด้าน และสามารถต่อยอดสะสมเป็นผลงานในการเข้าศึกษาต่อและการทำงานในอนาคตได้

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในปัจจุบัน ถ้าเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงเป็น จะทำให้สามารถรับมือกับผลกระทบ และมีความพร้อมที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา คือ การมีคุณลักษณะ 2+1 ประการ ได้แก่ 1.การมีพื้นฐานภาษาต่างประเทศที่ดี เพราะความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลส่วนใหญ่ในอินเตอร์เน็ต 80% เป็นภาษาต่างประเทศ 2.การมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี เพราะการจะติดตาม หาความรู้ได้ ต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และ+1 คือมีบุคลิกที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต หมั่นหาความรู้ หมั่นติดตาม เพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยให้ไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้