ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานต่อ คกก.ตรวจประเมินการบริหารจัดการภาครัฐ

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานต่อ คกก.ตรวจประเมินการบริหารจัดการภาครัฐ : รางวัลเลิศรัฐ รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานทีได้มุ่งมั่น ปฏิบัติราชการจนประสพความสําเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมประกวดในสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คือ นายสุชัย บุตรสาระ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องสื่อมวลชน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับการประเมินการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) : รางวัลเลิศรัฐ นำโดย นายจาดุร อภิชาตบุตร ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสิรฐ น.ส.ดารัตน์ บริพันธกุล และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. คือ น.ส.ขนิษฐา งามวงศ์สถิต น.ส. ภาสินี อภิศักดิ์มนตรี น.ส.รุ่งตะวัน บุญญานันทสกุล ที่นำคณะมาตรวจประเมินครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นผ่านการพิจารณาในรอบ 7 จังหวัดสุดท้าย

จากนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในการให้บริการประชาชนที่สามารถตอบสนองแผนงานและโครงการให้บรรลุผลสำเร็จที่ชัดเจน ซึ่งช่วงที่ 1 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำเสนอถึงสภาพภูมิศาสตร์ทั่วไปของจังหวัดขอนแก่น และการสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐและความสำเร็จของความร่วมมือของส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายตลอดทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รวมกันสร้างความสมดุลของพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่เขตชนบทให้พัฒนาไปพร้อมๆกัน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัด 1 ใน 7 ของ SMART CITY และ1 ใน 5 ของ MICE CITY สาระสำคัญของการขับเคลื่อนเมืองคือ ความร่วมมือของ 5 เทศบาลที่ร่วมกันผลักดันระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ LRT การพัฒนาที่ตาบอด (พื้นที่ที่ไม่มีทางออกสาธารณะ) การดูแลพื้นที่ชนบทและพื้นที่เกษตรกรรม มีการนำผลผลิตทางการเกษตรไปจัดแสดงยังต่างประเทศ ล่าสุดจังหวัดขอนแก่นได้นำมะม่วงน้ำดอกไม้ ซึ่งเป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแฮดร่วมแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น การนำผ้าฝ้ายมาย้อมคราม การจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ การจัดงานหมอลำคาร์นิวัลแห่งแรกของประเทศไทย การจัดแสดงโชว์รูมผ้าไหมอีสาน งานเทศกาลอาหารทะเลขอนแก่น การนำไก่ย่างเขาสวนกวางไปจำหน่ายที่จังหวัดภูเก็ต การพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีภูเวียง-เวียงเก่าให้เป็นพื้นที่ GEOPLUS สำหรับปัญหาทางด้านสังคม ที่ตรวจพบ คือ ปัญหาหนี้นอกระบบที่มีการยื่นฟ้องกว่า 100 ราย ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยและเยียวยา การบูรณการสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 96.77% การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกช่องทาง การจัดตั้งโรงกำจัดขยะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลขอนแก่น และการเป็นเมืองแห่ง SMART CITY ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้นำเสนอ จากการต่อยอดสู่การขับเคลื่อนเมืองให้เป็นเมืองแห่ง SMART นั้นมีอยู่ 2 แนวคิด คือ 1. แนวคิดการพัฒนาระบบราชการที่ไม่ยึดติด สามารถคลี่คลายปัญหา-อุปสรรคในการให้บริการประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดำเนินงาน โดยภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน 2. การสอดรับนโยบาย THAILAND 4.0 ว่าทุกพื้นที่ต้องมีการพัฒนาให้เป็น SMART CITY ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีการพัฒนาทั้งหมด 6 ด้าน

1. Smart People คือ “พลเมืองตื่นรู้” เมืองที่ให้ความเท่าเทียมกันในสังคม มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนสูงอายุ ลดความเลื่อมล้ำ เช่น โครงการติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้ด้อยโอกาสสตรีมีครรภ์ คน ชรา ผู้พิการ เป็นต้น

2. Smart Environment คือ “การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” เมืองที่ประหยัดพลังงาน Green building หรือการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการการนำขยะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ต้นแบบแห่งแรกของท้องถิ่น

3.Smart Living คือ “การพัฒนาคุณภาพชีวิต” เมืองที่น่าอยู่ มีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา โดยร่วมกับ DEPA (ดีป้า) ร่วมกันพัฒนาสายรัดข้อมืออัจฉริยะแก่ผู้สูงอายุ

4.Smart Mobility คือ เมืองที่มีความสะดวกสบาย มีความคล่องตัว และมีความปลอดภัย เช่น การแก้ไขปัญหาจราจร โดยการผลักดันให้เกิด ระบบขนส่งมวลชน LRTจากผลการศึกษาของหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่า ระบบรถไฟฟ้ารางเบา LRT เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมากที่สุด โดยร่วมลงทุนกับ 5 เทศบาลพร้อมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 โดยการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยในนามบริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) และเพื่อให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยหลักประชารัฐแบบเข้มข้น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น และมีการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม ประกอบด้วยโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ โครงการสมาร์ทบัส ป้ายจอดรถอัจฉริยะ การพัฒนาพื้นที่ TOD การขอใช้พื้นที่ของกรมทางหลวง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับ LRT ให้มีความสอดคล้องกับท้องถิ่น และการสร้างห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ของเยาวชน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ผลักดันให้เกิดหลักสูตรรถมินิแทรมรอบบึงแก่นนคร โดยขอรับบริจาคแทรมมือสองจากจังหวัดฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน LRT

5.Smart Economy คือ “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” เมืองที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการสร้างบริษัทใหม่ๆ

6.Smart Governance คือ “มุ่งเน้นการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล” เมืองที่บริหารจัดการโปร่งใส มีความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น E-PAM และเทศบาลนครขอนแก่น พัฒนาสู่เทศบาลดิจิทัล

สำหรับบทสรุปเพื่อให้เกิดความสมดุลในการให้บริการประชาชนของจังหวัดขอนแก่น คือ การแก้ไขปัญหาจราจร ตัวเลข GDP ที่โตขึ้น การสร้างคน การสร้างงาน การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ และต้นแบบของ SMART CITY เมืองต่างๆในอนาคต สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นต่อไป