ประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2561

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ, นายจุลนพ ทองโสภิต, นายมนตรี สิงหปุณณภัทร, นายชัชวาล พรอมรธรรม) , นายสุเทพ คุณกิตติ เลขานุการนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล , ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล , นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล , นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล โดยมี นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวารที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 3 การขอเสนอญัตติการโอนเงินและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 การขอเสนอญัตติรายงานแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 4 รายการ เพื่อให้เป็นไปตามราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคารกลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองวิชาการและแผนงานกำหนด และได้รับการอนุมัติจากนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 การขอเสนอญัตติรายการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี (พ.ศ .2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ทั้งหมด 669 โครงการ เป็นเงินทั้งหมด 588,379,480 บาท

ทั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติและรับทราบการนำเสนอดังกล่าว ภายใต้กรอบแนวคิดในการทำงานจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น