ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดสัมมนาวิชาการสันนิบาตภาคอีสาน

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะผู้เข้าร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และตัวแทนจากเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม

โดยการประชุมผู้เข้าร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2561 ในครั้งนี้ เป็นการหารือร่วมกันระหว่างเทศบาลในจังหวัดขอนแก่นทั้ง 84 แห่ง เพื่อทำความเข้าใจและกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมแจกแจงภารกิจความรับผิดชอบ สืบเนื่องจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีเทศบาลที่เป็นสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 882 เทศบาล ใน 20 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ส่งเสริมความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นในกลุ่มเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบได้อย่างถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารและการจัดการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่นของเทศบาลให้พัฒนาต่อไป