ประชุมพิจารณาร่างงบประมาณสำนักการศึกษาและสำนักสวัสดิการ ปี 62

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายเรืองชัย ตราชู ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานพิจารณาร่างงบประมาณ โดยมี นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุเทพ คุณกิตติ เลขานุการนายกฯ นายสุทธิ ศศิพงษ์อนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ น.ส.นันทวัลย์ ไกรศรีวรรณธนะ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายจรูญ โชติประดับ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสุวิมล วิดแมน ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยในวันนี้เป็นการพิจารณางบประมาณของสำนักการศึกษา และสำนักสวัสดิการสังคม ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของท้องถิ่นเกิดความคุ้มค่า เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวนครขอนแก่น ให้ได้มากที่สุด