เทศบาลขอนแก่น ประชุมพิจารณาญัตติก่อนเข้าสภาเทศบาลฯ

เทศบาลขอนแก่น ประชุมพิจารณาญัตติก่อนเข้าสภาเทศบาลฯ

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการเพื่อติดตามยุทธศาสตร์ของสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพิจารณากลั่นกรองญัตติที่จะเข้าประชุมสภาเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น

โดยมี นายเรืองชัย ตราชู ประธานสภาเทศบาล นายสุเทพ คุณกิตติ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมยุทธศาสตร์สมาชิกสภาฯ เพื่อติดตามโครงการ แผนงานพิจารณาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารงานต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น การขอเสนอญัตติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง พร้อมขอเสนอญัตติรายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 และขอเสนอญัตติรายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวนครขอนแก่นให้ได้มากที่สุด ถึงความคุ้มค่ากับเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ของชาวขอนแก่น