นายกฯ ร่วมหารือ สสจ.ขอนแก่น ร่วมประกวดประเภทจังหวัด TO BE NO.1

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมหารือกับตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ.) นำโดย นางสาวกรรณิกา ตั้งวานิชกพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด และแกนนำเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายนนี้ ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ

สำหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นั้นยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ นั่นคือการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการฯเพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE กว่า 3 แสนแห่งและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ได้แสดงนวัตกรรมและผลการดำเนินงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาการดำเนินโครงการ สู่การเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการขยายผลเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาในกลุ่มเยาวชนอย่างยั่งยืน

โดยการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2561 นี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น จะกล่าวถึงการดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครขอนแก่น ที่เปิดให้โอกาสกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางตามกรอบของโครงการ TO BE NUMBER ONE คือเด็กชายขอบ หรือที่คนในชุมชนเรียกเด็กแว้น เด็กสก๊อย มีการลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อค้นหาเด็กที่มีปัญหา และจัดโครงการฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เพื่อให้เกิดการปรับทัศนคติและเปลี่ยนแปลงตนเองในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย ปรับบทบาทเด็กชายขอบจากผู้รับเป็นผู้ให้ เป็นผู้มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ เพื่อให้คนในกลุ่มนี้ลดความเสี่ยงต่อหลายๆ เรื่องที่เป็นภัยต่อสังคม ลดปัญหาเด็กติดยาเสพติด โดยมีกลุ่มเยาวชนที่เคยเป็นอดีตเด็กชายขอบ เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาตนเอง จนกระทั่งปัจจุบันสามารถเข้าทำงานเป็นผู้ช่วยเทศกิจ เทศบาลนครขอนแก่น เป็นเจ้าของกิจการร้านดอกไม้ และกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ได้ปรับบทบาทเป็นแกนนำเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนชายขอบกลุ่มอื่นต่อไป