ทน.ขอนแก่น ทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ ปี68

เทศบาลนครขอนแก่น ทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระยะยาว พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ ปี2568

เทศบาลนครขอนแก่น จัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อให้ผู้สูงอายุพึ่งตัวเองได้ มีอายุยาวเพิ่มมากขึ้น เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว มีผู้สูงอายุ 14 ล้านกว่าคน

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เทศบาลนครขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรามวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขันติโก)

ในปี 2561 ไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด และมากกว่าประชากรเด็ก พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีก 7-8 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว มีผู้สูงอายุ 14 ล้านกว่าคน ด้วยเหตุนี้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งมิติด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสามารถพึ่งตนเองได้มากและนานที่สุด ส่งเสริมศักยภาพ ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ และ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ให้สามารถจัดทำแผนได้ในครั้งนี้ ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุ เป็นการจัดทำแผนโดยใช้กระบวนการ AIC เป็นกระบวนการพัฒนาชุมชนที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คือการเปิดโอกาสให้บุคคล และผู้แทนของกลุ่มองค์กร ต่างๆ ที่อยู่ใน ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน ร่วมตัดสินใจอนาคตของชุมชน ร่วมดำเนินกิจกรรมการพัฒนา และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หลังนำปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่มเพื่อเสนอแนวทางแก้ไข นำไปสู่แนวทางการพัฒนาระยะเวลา 4 ปี สร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจให้ ครอบคลุม ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพกาย ใจ สิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้อายุ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น ชมรม อสม. ชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมประชุม โดยมี ผศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญรัตน์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้เรื่อง สถานการณ์ผู้สูงอายุและแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ คณะสาธารณสุขศาสตร์,รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุช คณะพยาบาลศาสตร์, ดร.รติอร พรกุนา หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุโรงพยาบาลขอนแก่น, น.ส.สมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง และสิ่งที่อยากให้เห็นในการดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การละลายพฤติกรรม โดยนางนันทิยา ชินโคตร, วิธีการสร้างเข็มมุ่ง เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน โดย ผศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญรัตน์ โดยแบ่งกลุ่มเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์ โดยวิธี AIC ร่วมกัน