เทศบาลนครขอนแก่น เป็นส่วนหนึ่งเสนอจัดตั้ง ม.เทคนิคไทย-เยอรมัน

เทศบาลนครขอนแก่น เป็นส่วนหนึ่งเสนอจัดตั้ง ม.เทคนิคไทย-เยอรมัน

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมประชุมและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 อาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น นายทรงศักดิ์ ทองไทยประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.อีสาน พลอากาศตรีปัญญา เชียงอารีย์ กรรมการส่งเสริมกิจการมทร.วิทยาเขตขอนแก่นผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษารองหัวหน้า คสช. นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ดร.โสภิดา สัมปัตติกร ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ มทร.อีสาน ผศ.ดร.พณกฤษณ คลังบุญครอง ผู้อำนวยการวิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้บริหารและคณาจารย์มทร.อีสาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนศิษย์เก่ามทร.อีสาน ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมประชุม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็น “มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน” มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเมือง นำอีสานสู่สากล ด้วยการพัฒนาคนตามศาสตร์พระราชา เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาเมืองขอนแก่น ในการมุ่งสู่การเป็นเมือง Smart City , Mice City, เมืองท่องเที่ยวหลัก, Medical Hub, Logistic Hub, Bio-economy จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาจะต้องมีการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการศึกษาทางด้านวิชาชีพระดับสูงในรูปแบบ Technical University ช่วยปรับเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์และรองรับกับบริบทของการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนและเหตุผลว่า ทำไมคนขอนแก่นจึงต้องการมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่น และมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพอย่างแท้จริง

สำหรับวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (เทคนิคไทย-เยอรมัน) เป็นความร่วมมือของรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ได้ทำการเปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 ต่อมาในปีพ.ศ.2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปัจจุบันมีการเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 คณะวิชาคือ 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ