นครขอนแก่น จับมือ นครหนานหนิง ร่วมพัฒนาเมืองขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น นำโดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น กับ เทศบาลนครหนานหนิง

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเอรวัญ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น ได้ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนเทศบาลนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr.Du Wei นายตู้ เหว่ย ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ นครหนานหนิง , Mr.Gu Peikang นายกู้ เพ่ยคัง ผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจแห่งสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาตินครหนานหนิง , Mr.Zhu Mengchun นายจู เมิงชุน รองเลขาสำนักป่าไม้และสวนสาธารณะ นครหนานหนิง , Mr.Liu Biao นายหลิว เปียว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา นครหนานหนิง , Mr.Jiang Jun นายเจียง จวิน รองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเล , Mr.Lu Xinnan นายลู่ ซินหนาน เจ้าหน้าที่อาวุโสสำนักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเล , Mr.Hu Zhanghua นายหู จางหัว เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์นครหนานหนิง และ Mr.Fang Zhi นายฟาง จวื้อ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์นครหนานหนิง โดยมี ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นยหวิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น , นายยงเกียรติ เหล่าวิโรจน์กุล พลเมืองเกียรติยศนครหนานหนิง ร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือ

ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กับเทศบาลนครขอนแก่น โดยทั้ง 2 ฝ่ายความร่วมมือตกลงจะดำเนินการดังนี้

1. ด้านการจัดแสดงนิทรรศการในอาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย-จีน ขอนแก่น–หนานหนิง อันเป็นสัญลักษณ์ถึงมิตรภาพไทยและจีน บริเวณริมบึงแก่นนคร เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองระหว่างสองเมืองสืบไปนั้น โดยเทศบาลนครหนานหนิงให้การสนับสนุนการสร้างสวนให้สมบูรณ์แบบ รวมไปถึงห้องจัดแสดงดำเนินการนำวัตถุสิ่งของที่ทรงคุณค่า มาจัดนิทรรศการภายในอาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย-จีน ขอนแก่น-หนานหนิง ให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นตามโอกาสและความเหมาะสม เช่น มีวัตถุสิ่งของที่ต้องการเผยแพร่ , จัดนิทรรศการอื่นๆเกี่ยวกับงานประเพณีเทศกาลสำคัญ เป็นต้น

2. ด้านการศึกษา โดยเทศบาลนครหนานหนิงจะสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

3. ด้านเศรษฐกิจ โดยเทศบาลนครขอนแก่นตอบรับการเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo : CAEXPO) ครั้งที่ 15 ซึ่งเป็นงานฉลองครบรอบ 60 ปี การจัดตั้งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและงาน Garden Expo 2018 ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม และจะเชิญให้ผู้นำ 24 องค์กรจีน จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานด้วย

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอความร่วมมือกับเทศบาลนครหนานหนิงสนับสนุนการสร้างน้ำพุดนตรีที่บึงแก่นนคร รวมไปถึงการร่วมในงานเทศกาลศิลปะเพลงพื้นบ้านนานาชาติหนานหนิงด้วย

สำหรับจังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีความสัมพันธ์อันดีงามกับมณฑลกวางสี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยในเบื้องต้นเป็นการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับมณฑลกวางสี ต่อมาได้ขยายความสัมพันธ์กันในระดับเทศบาล ตามรายละเอียด ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2536 การเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งสองเมือง โดยนายกเทศมนตรีทั้งสองเมืองได้ทำบันทึกช่วยจำขึ้น โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทั้งสองเมืองในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ด้านธุรกิจ การค้าและด้านการบริหารงานเทศบาล ซึ่งหลังจากนั้นเทศบาลทั้งสองเมืองได้ส่งคณะผู้แทนเดินทางไปเยี่ยมเยือนเมืองซึ่งกันและกันตลอดมาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยขอยกตัวอย่างพอสังเขปดังนี้ คือ

-ปี พ.ศ. 2539 เทศบาลนครขอนแก่นได้ออกแบบศาลาวัดไทยให้แก่เทศบาลเมืองหนานหนิงที่ภูเขาชิงเซี่ยวซัน และเทศบาลเมืองหนานหนิงได้ออกแบบก่อสวนหนานหนิงที่ริมบึงแก่นนครให้แก่เทศบาลนครขอนแก่น

-ปี พ.ศ. 2545 เทศบาลนครหนานหนิงได้มาเยือนจังหวัดขอนแก่น เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรไมตรีระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลนครหนานหนิงอย่างเป็นทางการ เพื่อพัฒนามิตรภาพและกระชับความร่วมมือกันฉันท์มิตรไมตรี โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ในวันที่ 25 สิงหาคม 2545

-วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2545 เทศบาลนครขอนแก่นเดินทางไปเยือนเทศบาลนครหนานหนิง เพื่อเข้าร่วมในงานเทศกาลศิลปะเพลงพื้นบ้านนานาชาติหนานหนิง 2002 อันเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระหว่างเมือง และเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง อันก่อให้เกิดความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศึกษาข้อมูลการลงทุน ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง โดยได้มีการมอบกุญแจทอง พร้อมโล่เกียรติยศให้แก่บุคคลที่มีความสำคัญต่อเมืองหนานหนิง 6 ประเทศ

-ปี พ.ศ. 2546 เทศบาลนครหนานหนิงเดินทางมาเยือนเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน ประจำปี 2546

-วันที่ 1- 6 พฤศจิกายน 2547 คณะผู้แทนจากเทศบาลนครขอนแก่นได้เข้าร่วมงานจีน – อาเซียนเอ็กโปร์ (China – Asean Expo)

-ปี พ.ศ. 2552 เทศบาลนครหนานหนิงได้เดินทางมายังเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านผลิตผลการเกษตร การวิจัยการเกษตร รวมถึงความร่วมมือด้านสินค้าการเกษตรระหว่างสองประเทศ

-ปี พ.ศ. 2553 เทศบาลนครหนานหนิง ได้ส่งคณะสื่อมวลชนมาทำข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเมือง

-วันที่ 23-24 มิถุนายน 2554 นายกเทศมนตรีเมืองหนานหนิง พร้อมคณะผู้บริหาร มีกำหนดมาเยือนนครขอนแก่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือแลกเปลี่ยนโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาและอื่นๆ

-ปี พ.ศ. 2557 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เดินทางเยือนนครหนานหนิง เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน และทำบันทึกข้อตกลงเรื่องภาษาจีน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม

-ในปี พ.ศ. 2558 รองนายกเทศมนตรีนครหนานหนิงได้เดินทางมาเยือนนครขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนและลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ด้านการศึกษา กีฬา และการท่องเที่ยว

-วันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 รองนายกเทศมนตรีนครหนานหนิงเดินทางมาเยือนนครขอนแก่น เพื่อทำพิธีเปิดพื้นที่เพื่อก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพ ไทย-จีน และยังแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงการแจ้งข่าวนิทรรศการสวนนานาชาติ ปี 2018

-วันที่ 31 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560 นายกเทศมนตรีนครหนานหนิง พร้อมคณะเดินทางมาเยือนนครขอนแก่น เพื่อเยี่ยมชมการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพ ไทย-จีน ,การบันทึกลงนามแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น กับ เทศบาลนครหนานหนิง ปี 2560 – 2561 นอกจากนั้นยังได้มีการปลูกต้นคูน (ต้นไม้แห่งมิตรภาพที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น)