ขอนแก่นประชุมนำร่องรางเบารอบบึงแก่นนคร

ขอนแก่นประชุมนำร่องรางเบารอบบึงแก่นนคร

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมประชุมโครงการนำร่องระบบรางระยะทาง 4 กม. รอบบึงแก่นนคร

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุมโครงการห้องทดลองระบบรางขนาดเท่าของจริง Smrt Education Khonkaen ระยะทาง 4 กม. รอบบึงแก่นนคร พร้อมด้วย นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา พล.อ.ท.ปัญญา เชียงอารีย์ กรรมการส่งเสริมกิจการ มทร.วิทยาเขตขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษารองหัวหน้า คสช. อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ พล.ต.ชาติชาย ประดิษฐ์พงษ์ ผู้บริหารบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด Mr.Tomoaki Goto ประธานบริหาร EXCEDY Friction Material Co.,Ltd. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เป็นห้องทดลองขนาดเท่าของจริง สร้างความคุ้นชินให้กับประชาชน และดึงดูดการท่องเที่ยว โดยเป็นความร่วมมือของจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม จำกัด(KKTS) และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด(KKTT)

โดยขั้นตอนการดำเนินโครงการ จะก่อสร้างระบบรางบริเวณรอบบึงแก่นนคร โดยรับบริจาครถรางที่ใช้แล้วจากเมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น นำมาปรับปรุง,สร้างสถานีรถไฟ,Depot,TOD(Transit-Oriented Development) จากนั้นจะปรับปรุงแนวเส้นทางให้เป็น Complete Street หรือ “ถนนสมบูรณ์แบบ” ซึ่งมีเป้าหมายในการทำให้ถนนกลับมา “มีชีวิต” ขึ้นอีกครั้ง โดยทำให้ถนนนั้นมีความปลอดภัย สวยงาม และสะดวกสบายต่อผู้ใช้ถนนทุกคน ไม่ใช่เฉพาะกับรถยนต์เท่านั้น ซึ่งคำว่า “ทุกคน” นั้นหมายรวมถึงคนเดินเท้า คนขี่จักรยาน และระบบขนส่งมวลชนด้วย ซึ่งจะมีหลักการอยู่หลายเรื่อง ได้แก่ 1. ความปลอดภัย 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3. เพิ่มทางเลือกนอกเหนือจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว 4. กระตุ้นให้เกิดการเดินและใช้จักรยาน 5. สร้างความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ 6. ปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ในสังคมและชุมชน 7. เพิ่มมูลค่าที่ดินที่อยู่ติดกับถนน โดยในแต่ละขั้นตอนจะให้ภาคการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการเดินรถ ซ่อมบำรุง บริหารจัดการ โดยใช้นักศึกษาเข้ามาร่วมทำงานจริง

จากมติที่ประชุม นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้สรุปผลการประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน ดังนี้

ประการแรก ภายในเดือนกรกฏาคม 2561 กำหนดวัน เพื่อมีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกันของคณะทำงานร่วมกันทั้งหมด

ประการที่สอง แต่งตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนโครงการห้องทดลองระบบรางขนาดเท่าของจริง Smart Education Khonkaen

ประการที่สาม โดย บริษัทขอนแก่นทรานซิทซิสเต็ม จำกัด(KKTS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น เป็นคณะทำงานฝ่ายเลขาฯในการดำเนินโครงการห้องทดลองระบบรางขนาดเท่าของจริง Smart Education Khonkaen และร่วมพิจารณา MOU จากทุกภาคส่วนร่วมกัน

ประการที่สี่พิธีรับมอบรถ LRT จากเมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น

ประการที่ห้า หลังจากพิธีลงนามความร่วมมือ MOU จะนำเสนอโครงการเข้าคณะทำงานด้านต่างๆของจังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรอ. อจร. เป็นต้น เพื่อตั้งคณะทำงานชุดใหญ่ระดับจังหวัดขับเคลื่อนโครงการ

ทั้งนี้ ความคาดหวังของโครงการนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เป็นห้องทดลอง(LAB) ขนาดเท่าของจริง ในยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จะมีการสร้างรางทุกชนิด เป็นการสร้างความเข้าใจ ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปและสามารถให้นักวิจัย มาทำงานวิจัย ในด้าน Track Work ชนิดต่าง ๆ ได้ ได้เรียนรู้ถึงลักษณะการพัฒนาเมือง การออกแบบเมือง แบบเมืองกระชับ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่เชิงเศรษฐกิจ อย่างสร้างสรรค์ และเป็นศูนย์เรียนรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของที่ดิน การสร้างย่านเศรษฐกิจ โดยการใช้ขนส่งสาธารณะเป็นตัวนำ รวมทั้งสร้างความเข้าใจในระบบราง เช่นระบบการควบคุม ระบบการบริหารงาน ระบบซ่อมบำรุง ระบบการเงิน ไปจนถึงระบบการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ สำหรับระบบรางเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามนโยบายรัฐบาลที่จะมีการสร้างรถไฟความเร็วสูง รถไฟระหว่างเมือง และรถไฟในเมืองไม่ว่าจะเป็น ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมาและหาดใหญ่ ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้มีการสร้างบุคลากรระบบรางขึ้นมามากมายในมหาวิทยาลัย และสถานศึกษาต่าง ๆ ก็มีหลักสูตรระบบรางเกิดขึ้นจำนวนมากในระยะเวลาสี่ถึงห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการห้องทดลองระบบรางขนาดเท่าของจริง Smart Education Khonkaen จากภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการเดินรุซ่อมบำรุง บริหารจัดการ โดยใช้นักศึกษาเข้ามาร่วมทำงานจริง สร้างความเข้าใจในระบบราง เช่น ระบบควบคุม ระบบการบริหารงาน ระบบซ่อมบำรุง ระบบการเงิน ไปจนถึง ระบบการผลิต รวมไปถึงผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ