เทศบาลขอนแก่นตั้ง War Room 24 ชม. ลุยป้องกันแก้ไขวิกฤตน้ำท่วม

คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ประชุมวางแผนและลงพื้นที่มอบหมายงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.45 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ,ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก,กอง และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการประกาศแจ้งเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนว่า ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งทางเทศบาลได้มีการถอดบทเรียนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและส่งผลให้เกิดขึ้นน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

และช่วงเวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก,กอง ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เกี่ยวกับแผนมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาล โดยมีแผนการทำงานแบบเชิงรุกและการบูรณาการ ดังนี้

1. มาตรการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยรวบรวมเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่และได้ประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น และสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 4 เป็นต้น ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 11 จุด ได้แก่ บริเวณสวนประตูเมือง /ถนนศรีจันทร์ด้านหน้าเซ็นทรัล /คลองระบายน้ำข้างทางรถไฟ /หน้าหมู่บ้านเขาไทย /หน้าโรงพยาบาลขอนแก่นราม /ถนนเทพารักษ์ ซอย 8 /ซอยหาญชานนท์(บริเวณบ้านกอก) /หน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /บึงหนองบอน / ซอยราษฎร์คะนึง 9 และประตูระบายน้ำที่ 9 ซอยประชาสโมสร 52

2. มาตรการแบ่งพื้นที่และกระจายกำลังคน นอกจากที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (อาทิ ทีมสำนักการช่าง ทีมป้องกันฯ ทีม อปพร. ทีมเทศกิจ ทีมสำนักการสาธารณสุขฯ ทีมสำนักสวัสดิการสังคม) แล้ว ยังมีอาสาสมัครจากเจ้าหน้าที่เทศบาล ทั้ง 7 สำนัก,กอง /11 โรงเรียน /พี่น้องชุมชน และ อสม. ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อทำงานเฝ้าระวังในแต่ละพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง

3. มาตรการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น

4. มาตรการฟื้นฟูและเยียวยา โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่เทศบาลประจำในแต่ละพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

ต่อจากนั้น เวลา 16.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจบริเวณประตูระบายน้ำตามจุดต่างๆ ได้แก่

- บริเวณสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บึงหนองโคตร (เทศบาลนครขอนแก่นจะได้นำเสนอคณะกรรมการจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะสามารถทำให้บึงหนองโคตรมีการบริหารจัดการน้ำที่มีลักษณะเป็นแก้มลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด)

- บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ซึ่งจุดนี้ไม่สามารถระบายน้ำไปยังบึงหนองโคตรได้ อีกประการหนึ่งตามที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพช่วงแยกตัดถนนบ้านกอกถึงแยกตัดถนนศรีจันทร์ และโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในเขตเมือง ช่วงถนนเทพารักษ์แยกตัดถนนศรีจันทร์ถึงแยกตัดซอย 5 พฤศจิกานั้น โครงการนี้ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์เนื่องจากยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำซึ่งจะต้องขออนุญาตจากการทางรถไฟ แต่เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเทศบาลจึงต้องดำเนินการเพื่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสู่ท่อเมนของการทางรถไฟ ตลอดจนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่ระบบระบายน้ำที่เชื่อมต่อประตูระบายน้ำที่ 5 ประตูเมือง บริเวณถนนศรีจันทร์ตัดรางรถไฟ)

- ประตู 5 ประตูเมือง บริเวณถนนศรีจันทร์ตัดรางรถไฟ (เป็นประตูที่รวบรวมน้ำจากประตูน้ำที่ 1 – 4 ทั้งหมดจะมาออกประตู 5 ไหลไปตามคลองเปิดข้างทางรถไฟ เข้าสู่คลองร่องเหมือง)

สำหรับภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีจุดติดตั้งประตูระบายน้ำ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่

1. ประตู 1 ประตูศรีฐาน บริเวณถนนทางไปโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน (เป็นประตูที่รับน้ำหลากมาจากที่ดินเอกชน จากซอยมะลิวัลย์ 9 และนอกเขตเทศบาล)

2. ประตู 2 ประตูห้วยยาว บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลขอนแก่นราม (เป็นประตูที่รับน้ำหลากมาจากที่ดินเอกชน-บ้านกอก-มหาวิทยาลัยภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ-บึงหนองโคตร)

3. ประตู 3 ประตูหลังขอนแก่นราม บริเวณถนนมิตรภาพด้านหลังโรงพยาบาลขอนแก่นราม (เป็นประตูที่รับน้ำหลากมาจากที่ดินเอกชน หลังโรงพยาบาลขอนแก่นราม และ โรงพยาบาลราชพฤกษ์)

4. ประตู 4 ประตูสวนประตูเมือง บริเวณถนนมิตรภาพในสวนประตูเมือง (เป็นประตูที่รับน้ำหลากมาจากสนามกอล์ฟรถไฟ-ถนนมิตรภาพ-คลังน้ำมัน ปตท. -บิ๊กซี ฯลฯ)

5. ประตู 5 ประตูเมือง บริเวณถนนศรีจันทร์ตัดรางรถไฟ (เป็นประตูที่รวบรวมน้ำจากประตูน้ำที่ 1 – 4 ทั้งหมดจะมาออกประตู 5 ไหลไปตามคลองเปิดข้างทางรถไฟ เข้าสู่คลองร่องเหมือง)

6. ประตู 6 ประตูบึงแก่นนคร บริเวณบึงแก่นนคร ใกล้สถานีสูบน้ำ (ควบคุมระดับน้ำในบึงแก่นนคร ให้สามารถใช้บึงแก่นนครในการบริหารจัดการน้ำ)

7. ประตู 7 ประตูบึงทุ่งสร้าง บริเวณใกล้สถานีสูบน้ำบึงทุ่งสร้าง (เป็นประตูที่รวบรวมน้ำจากประตูน้ำที่ 1 – 6 ทั้งหมดจะมาออกประตู 7 ( น้ำจากคลองร่องเหมืองทั้งหมด) ไหลเข้าแก้มลิงทุ่งสร้างหรือไหลออกนอกเขตเทศบาลสู่ห้วยพระคือ)

8. ประตู 8 ประตูบ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณใกล้บ่อบำบัดน้ำเสีย ทางไปบ้านหัวถนน (เป็นประตูที่รวบรวมน้ำจากประตูน้ำที่ 1 – 7 ทั้งหมดจะมาออกประตู 8 ออกนอกเขตเทศบาลสู่ห้วยพระคือ)

9. ประตู 9 ประตูหลังหมู่บ้านทุ่งเศรษฐี บริเวณซอยประชาสโมสร 52 หลังหมู่บ้านทุ่งเศรษฐี เป็นประตูที่รวบรวมน้ำจากประตูน้ำที่ 1 – 8 ทั้งหมดจะมาออกประตู 9 ออกนอกเขตเทศบาลสู่ห้วยพระคือ)

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล หากท่านใดประสบเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ดังนี้

- เหตุต้นไม้ล้ม ปัญหาน้ำท่วม ติดต่อฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 043 221184 หรือ 199

- เหตุป้ายโฆษณาล้ม/ ติดต่อสำนักการช่าง 043-221578

- เหตุบ้านเรือนพังเสียหาย ติดต่อสำนักสวัสดิการสังคม 043-271210

- ปัญหาการจัดการขยะ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 043-424550 ,081-4900147 ,062-9199555 หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 043-271261

และ สามารถประสานงานขอรับถุงทรายได้ที่ สถานีดับเพลงศรีจันทร์ (ตรงข้ามศาลหลักเมือง) กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วย สำนักการสาธารณสุขฯ 043225514 ฉุกเฉิน 1669 (รพ.ศูนย์ขอนแก่น ,รพ.ศรีนครินทร์)