ติดตามความคืบหน้า LRT

ติดตามความคืบหน้า LRT

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุย ร่วมกับ พลตรีชาติชาย ประดิษพงษ์ กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารบริษัท KKTS จำกัด อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ ผู้บริหารบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด Khon Kaen Transit System CO.,Ltd. (KKTS) และคณะ เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นแรก ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า เรื่องโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา สายเหนือใต้ สำราญ-ท่าพระ กรณีที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินการยื่นเอกสารไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยยื่นเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อขอแผนแม่บทการศึกษาของ สนข. เรื่องรถไฟฟ้ารางเบา LRT มอบให้ 5 เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างรอเอกสารออกจากกระทรวงมหาดไทย โดยในลำดับต่อไป คือ การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเรียนรายละเอียดเพิ่มเติมบางประเด็น

ประเด็นที่สอง การดำเนินการโครงการเรื่อง ห้อง LAB LRT ขนาดเท่าของจริง เกิดจากความร่วมมือระหว่างจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระ KKTT KKTS สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะดำเนินการให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรในระบบรางสามารถมีพื้นที่ในการปฎิบัติการได้จริง ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นจะรับมอบรถไฟฟ้าสภาพใช้แล้ว จากฮีโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในลำดับต่อไป

ประเด็นที่สาม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จะเปิดรับฟังความคิดเห็นกรณี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอจัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น” ซึ่งจะมีคณะกรรมการสภาของ มทร.ร่วมรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งเครือข่ายเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นสนับสนุนในครั้งนี้ด้วย