คณะผู้บริหารเทศบาล รุดมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณศาลาชุมชนหนองใหญ่ 3 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำคณะผู้บริหารเทศบาล ประกอบด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาล (นายบุญสม วิจารจันทร์ ,นายมานพ หวังสวัสดิ์โอฬาร ,น.ส. นริสศรา เรืองศร ,นายบุญฤทธิ์ พานิชย์รุ่งเรือง และ นายภาสกร กาญจนวรางกุล) ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลหลังจากที่ประสบเหตุน้ำท่วมและวาตภัย

จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าในเขตเทศบาลมีบ้านเรือนผู้เสียหายจำนวนทั้งสิ้น 80 หลังคาเรือน ประกอบด้วย ชุมชนหนองใหญ่ 1 – 4 ,ชลประทาน ,โพธิบัลลังค์ทอง ,มิตรสัมพันธ์ 2 ,ทุ่งเศรษฐี ,ต.ช.ด. , ศิริมงคล ,วัดธาตุ ,แก่นนคร ,หนองวัดพัฒนา ,โนนทัน 9 ,โนนทัน2 และชุมชนเทคโนภาค

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอแสดงความห่วงใยไปถึงพ่อแม่พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทุกท่าน ซึ่งในช่วงนี้ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ที่ทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยมีฝนตกหนัก จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอฝากข้อควรปฏิบัติเมื่ออยู่ในสภาวะฝนฟ้าคะนอง เช่น นำของมีค่าไว้ในที่สูง ห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ เสาไฟ ห้ามใช้โทรศัพท์ ติดตามประกาศเตือนภัยเพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เตรียมอุปกรณ์จำเป็น เช่น เทียนไข ไฟฉาย ยาประจำตัวติดตัวไว้ตลอด เป็นต้น

หากท่านใดประสบเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ดังนี้

- เหตุต้นไม้ล้ม ปัญหาน้ำท่วม ติดต่อฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 043 221184 หรือ 199

- เหตุป้ายโฆษณาล้ม/ ติดต่อสำนักการช่าง 043-221578

- เหตุบ้านเรือนพังเสียหาย ติดต่อสำนักสวัสดิการสังคม 043-271210

- ปัญหาการจัดการขยะ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 043-424550 ,081-4900147 ,062-9199555 หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 043-271261

และกรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วย สำนักการสาธารณสุขฯ 043225514 ฉุกเฉิน 1669 (รพ.ศูนย์ขอนแก่น ,รพ.ศรีนครินทร์)