รองเลขาธิการฝ่ายการเมืองรัฐบาล เห็นควรให้ท้องถิ่นทำรถไฟฟ้า LRT

รองเลขาธิการฝ่ายการเมืองรัฐบาล เห็นควรให้ท้องถิ่นทำ รถไฟฟ้า LRT พร้อมช่วยนำปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ช่วยทะลุผ่านทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้คณะดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้า LRT ขอนแก่น นำโดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร. กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา พลตรีชาติชาย ประดิษฐ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) และนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบ เพื่อรายการความคืบหน้าดำเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT สายเหนือ - ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค พร้อมรายงานปัญหา อุปสรรค สาเหตุการดำเนินงานที่ล่าช้า เพื่อรายงานให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ทราบถึงปัญหาเพื่อช่วยแก้ไข พร้อมเสนอให้ท้องถิ่นไหนที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ สามารถดำเนินการเองได้ โดยเป็นภาระงบประมาณรัฐน้อยที่สุด ยินดีให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการโครงการเอง

พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์ กล่าวแนะนำให้ คณะดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้า LRT ขอนแก่น ทำบันทึกเป็นหนังสือสรุปที่มาความคืบหน้าของโครงการ พร้อมข้อกังวล ความต้องการ และเรื่องที่จะขอรับการสนับสนุน จาก รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เนื่องจากท่านดูแล กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโครงการรถไฟฟ้า LRT ขอนแก่น

โดยจัดลำดับ ดังนี้ 1.เร่งรัด หนังสือขอโครงการ และผลการศึกษา จากกระทรวงคมนาคม มายังกระทรวงมหาดไทย เป้าหมายภายในเดือนพฤษภาคมนี้ 2.รายละเอียดการใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว พัฒนา TOD (Transit Oriented Development) ของโครงการ จากกรมข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง 3.ให้กระทรวงคมนาคมสนับสนุนการใช้พื้นที่ เกาะกลางถนน และเขตทางถนนมิตรภาพ และ 4.หนังสือตอบกลับจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ( สคร.) ชี้แจงกรณี ไม่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP(Public Private Partnership) เพื่อโครงการจะได้ดำเนินการต่อ

ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการนำที่ดินกว่า 200 ไร่ ในกลางเมืองขอนแก่น (ศูนย์วิจัยข้าว)นั้น อยากให้นำเสนอให้ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment EIA เรื่องผังเมือง และการทำประชาพิจารณ์ โดยตอบให้ครบไม่ขัดกับหลักการหรือกติกาต่างๆ ของบ้านเมือง เพื่อให้โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT สายเหนือ - ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค ขอนแก่น ก่อสร้างได้เร็ว