ภาคบ่าย แผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วมผนึกกำลังพี่น้องชุมชนเขต2/4

ภาคบ่าย แผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วมผนึกกำลังพี่น้องชุมชนเขต2และ4

เทศบาลนครขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2561 ระดับ ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ เขต 2 และ เขต 4

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ออคิดบอลรูม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2561 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ระดับชุมชน โดยมี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น , ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ทุกสำนัก/กอง , วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น , คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น , คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา , พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากทุกภาคส่วนพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล เขต 1 และ เขต 3 ร่วม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณกว่า 2,000 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และสามารถแก้ไขปัญหารวมถึงตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ช่วงภาคบ่าย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้พบปะพี่น้องชุมชน และได้แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จังหวัดขอนแก่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นส่วนของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน กระทรวงต่างๆ รวมถึงสถาบันการศึกษา และนักลงทุนที่ได้เล็งเห็นศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นได้รับโอกาสดีๆ ดังนี้

1. เทศบาลนครขอนแก่นกำลังขับเคลื่อนและดำเนินโครงการเกี่ยวกับความเป็นสมาร์ท เช่น โครงการ Smart Health ในพัฒนาระบบนำร่องติดสายรัดข้อมืออัจฉริยะให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เป็นต้น

2.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคอีสาน ซึ่งมี 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งภายในปี 2561 ตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวจำนวน 5.5 ล้านคน จะส่งผลให้เกิดเม็ดเงินสะพัดจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งขณะมีบริษัท CP จะมาลงทุนในจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

3.สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศให้ขอนแก่นเป็นเมืองที่ 5 ของประเทศไทย เป็นเมือง MICE CITY เป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและสัมมนา ส่งผลให้เกิด GDP ของเมืองมากขึ้น

4.ด้านการคมนาคมของเมืองขอนแก่น นับว่าเป็นข่าวดีของคนขอนแก่นที่ในขณะนี้จะมีการขยายรถไฟรางคู่ เส้นทางจากเดิม กรุงเทพ-ขอนแก่น ต่อไปจนถึงหนองคายเพื่อเชื่อมไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในอนาคตยังมีโครงการรถไฟรางคู่สายใหม่จากบ้านไผ่ – สารคาม –ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกหนึ่งเส้นทาง จากบ้านไผ่ – นครสวรรค์ – ตาก – เมียนมา เพื่อเชื่อมไปยังประเทศอินเดีย

5.การท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้จังหวัดขอนแก่นได้รับเลือกให้ศูนย์กลางท่าเรือบก เป็นสถานีกระจายสินค้าและจุดพักรถสินค้าขนาดใหญ่ (โลจิสติกส์) เป็นเมืองท่าเรือสินค้าการเกษตรที่จะส่งออกต่างประเทศมาทำเรื่องศุลกากรที่ขอนแก่นขึ้นคอนเทนเนอร์แล้วส่งออกท่าเรือ

6.จังหวัดขอนแก่นกำลังจะเป็นสถานที่ผลิต Biotechnology คือ เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการนำพืชพันธุ์เกษตรมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า อาจจะนำมาทำเป็นยา เวชสำอางค์ เครื่องสำอางค์ เป็นต้น

7.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้จังหวัดขอนแก่นเป็น1ใน7จังหวัดในประเทศไทยเป็น SMART CITY เมืองแห่งความอัจฉริยะ คือ เป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดความประหยัด ปลอดภัย และมีความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นนำเทคโนโลยีมาใช้ในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สายข้อมืออัจฉริยะในผู้สูงอายุ-การตรวจวัดชีพจร การติดระบบเซ็นเซอร์ลานจอดรถในเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการและอำนวยความสะดวกในการหาที่จอดรถ กล้องวงจรปิด CCTV จะต่อยอดโดยเทศบาลจะเชื่อมโยงกล้องทั้งหมดเพื่อดูเหตุการณ์บ้านเมืองหรือดูเป็นหลักฐานในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเชื่อมโยงเหตุการณ์ การติดเซ็นเซอร์ขยะและในท่อระบายน้ำเตือนขยะล้นและป้องกันน้ำท่วม

8.การแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายได้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT

9. เทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา โดยเฉพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 + 1 การปลูกฝังให้เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5+ 1 ได้แก่ 1.มีวินัย 2.อดทน 3.รับผิดชอบ 4.เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 5.กตัญญู + 1.คือ สำนึกรักท้องถิ่น สิ่งสำคัญ คือ ความกตัญญูจะเชื่อมโยงไปสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยนั้น คนแก่ก่อนรวย มีความแตกต่างจากประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นนั้นจะรวยก่อนแก่จะได้รับการดูแลจากสวัสดิการภาครัฐเป็นอย่างดีไม่เดือนร้อนลูกหลาน

สิ่งที่ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เน้นย้ำถึงปัจจัยความสำเร็จในชีวิตของสังคมปัจจุบัน มีเพียง 2 ประการเพียงเท่านั้น และเป็นสิ่งที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ควรนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต นั่นก็คือ ประการแรก เรื่องเทคโนโลยี (Technology)ที่จะต้องปรับตัวให้ทันและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นำมาเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจออนไลน์ที่ประสบผลสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันซึ่งตอบสนอง สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ประการที่สอง การเรียนด้านภาษา เน้นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีอิทธิพลอันดับหนึ่ง และประเทศจีนกำลังเป็นประเทศที่มีอิทธิพลอันดับสองของโลก ฉะนั้นสองภาษานี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในอนาคต

และในวันนี้ตั้งแต่ภาคเช้า จนถึงภาคบ่าย เทศบาลนครขอนแก่นขอขอบคุณพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 4 เขต รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2561 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ระดับชุมชน (ชุมชนทั้ง 4 เขต) และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ ระดับนคร

Sansak Mapralub

ช่วยดูถนนหน้าโรงแรมอาวานิด้วยนะครับ

Kanokwan Aimkool

สุดยอดค่ะขอเป็นกำลังใจ
ส่วนหนึ่งของคนเมืองขอนแก่นค่ะ
ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น