แผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนชาวขอนแก่น

แผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนชาวขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2561 ระดับ ชุมชน เขต 1 และ เขต 3

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์ออคิดบอลรูม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ,นายชัชวาล พรอมรธรรม , สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น , ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ทุกสำนัก/กอง , รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น , คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น , คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา , พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากทุกภาคส่วนพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล เขต 1 และ เขต 3 ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2561 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ระดับชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณกว่า 2,000 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

โดยในช่วงแรก นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้บรรยายถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการนำสื่อออนไลน์มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น การทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งธุรกิจประเภทนี้ไม่จำเป็นที่ต้องมีหน้าร้านเพียงแค่มีสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะทำธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องไปยังสังคมผู้สูงอายุ ในอนาคตข้างหน้า เทศบาลนครขอนแก่นจะดำเนินโครงการ Smart Health ในพัฒนาระบบนำร่องติดสายรัดข้อมืออัจฉริยะให้กับกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแจ้งรายละเอียดของสุขภาพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับผู้ป่วย อุปกรณ์จะส่งสัญญาณเตือน อาทิ เมื่อชีพจรของผู้ป่วยเต้นผิดปกติ หรือเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมไปถึงการแจ้งพิกัด เชื่อมโยงไปยัง Smart Phone ได้ ในด้านการคมนาคมของเมืองขอนแก่น นับว่าเป็นข่าวดีของคนขอนแก่นที่ในขณะนี้จะมีการขยายรถไฟรางคู่ เส้นทางจากเดิม กรุงเทพ-ขอนแก่น ต่อไปจนถึงหนองคายเพื่อเชื่อมไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในอนาคตยังมีโครงการรถไฟรางคู่สายใหม่จากบ้านไผ่ – สารคาม –ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกหนึ่งเส้นทาง จากบ้านไผ่ – นครสวรรค์ – ตาก – เมียนมา เพื่อเชื่อมไปยังประเทศอินเดีย นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่นได้รับเลือกให้ศูนย์กลางท่าเรือบก เป็นสถานีกระจายสินค้าและจุดพักรถสินค้าขนาดใหญ่ (โลจิสติกส์)

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังมีปัญหาของเมืองขอนแก่นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา สามารถแยกได้ 3 เรื่องใหญ่ๆ ดังนี้

ปัญหาการจราจร การขยายถนนไม่มีวันตอบสนองได้ทัน วิธีการที่ดีที่สุด คือ การปรับระบบขนส่งมวลชนเพื่อให้เกิดการใช้รถส่วนตัวน้อยที่สุด ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายได้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT สืบเนื่องจากการที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินโครงการระบบไฟฟ้ารางเบาของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ขอนแก่น ทรานซิสเท็ม ที่เกิดจากการรวมตัวของ 5 เทศบาล และจดทะเบียนเป็นบริษัท เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของรัฐบาล จากการระดมทุนของภาคเอกชน สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ ภาคประชาชนที่สนใจ นั่นก็คือ ความตั้งใจของชาวขอนแก่นที่ร่วมมือร่วมใจลุกขึ้นมาทำด้วยตัวเอง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนอกจากการแก้ปัญหาการจราจร ยังสามารถพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของเมืองก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่สามารถมาใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งมวลชน สิ่งที่ได้มากกว่านั้น คือ ลูกหลานของชาวเมืองขอนแก่นมีงานทำดีดีในบ้านเกิดของตนเองยังส่งเสริม GDP ของเมือง โดยการใช้โอกาสนี้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นและภาคอีสาน เพราะเราต้องการให้เราเป็นเมืองที่ผลิตระบบขนส่งมวลชน ผลิตบุคลากรคุณภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ผลิตรถ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่นเปิดสอนหลักสูตรระบบราง เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานของชาวขอนแก่นและอีสานที่เรียนจบสามารถมีงานที่ดีรองรับโครงการรถไฟของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการขยายเส้นทางรถไฟเส้นใหม่ของรัฐบาล โดยไม่ต้องไปแย่งงานกันในกรุงเทพฯ หรือต่างประเทศ โครงการนี้ส่งเสริมทั้งการพัฒนาเมือง

ซึ่งความคืบหน้าระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา LRT ในขณะนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. โดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่างจากวิธีคิดของชาวขอนแก่นโมเดลที่เกิดจากความร่วมมือของคนขอนแก่น ทั้งนี้จะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเห็นควรดำเนินการอย่างไร โดยการแจกไปรษณียบัตรเพื่อรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมพลูแมนราชาออคิด ขอนแก่น

ปัญหาขยะ การแก้ปัญหาต้นทาง คือการจัดการที่ดี จากปริมาณขยะต่อวัน วันละ 269 ตันขณะนี้ปัญหาของการจัดการขยะ คือ ช่วงกลางทาง ส่วนปลายทางนั้นเทศบาลนครขอนแก่นมีโรงงานกำจัดขยะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งโรงงานนี้ได้มาตรฐานของโรงงานสูงสุดติดอันดับระดับประเทศ อีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำมาเป็นต้นแบบ โครงการโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าว ถือเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 24 ไร่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 6.0 เมกะวัตต์ โดยสามารถกำจัดขยะได้ถึง 450-600 ตัน/วัน สามารถกำจัดขยะเก่าที่หมักหมมให้หมดได้ภายใน 7 ปี ด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงจากประเทศเยอรมัน การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเทคโนโลยีแบบเผาตรง นำพลังงานความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นเทคโนโลยีการเผาไหม้ขยะประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ ที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ สามารถเผาขยะได้ทุกชนิดพร้อมกัน ทั้ง เศษไม้ กระดาษ พลาสติก ยาง ผ้าและเศษอาหาร จากทั้งขยะเก่าและใหม่รวมกัน โดยคิดค่ากำจัดขยะใหม่ไม่เกิน 249 บาทต่อตัน สำหรับ 3 ปีแรก และเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ทุก 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลา 20 ปี นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เน้นย้ำถึงเรื่องปัญหาขยะของเมืองขอนแก่นไม่มีปัญหาขยะล้นเมืองแน่นอน

ปัญหาเรื่องน้ำท่วม ในตอนนี้วางท่อที่ หน้าบิ๊กซี หน้าโคว้ยู่ฮะ และที่บ้านกอกแล้ว แต่เมื่อเกิดฝนตกเมื่อไม่นานมานี้ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่นั่นเป็นเพราะว่าท่อยังไม่ได้เชื่อมกันทั้งหมด ยังคงเหลือการเชื่อมที่ถนนเทพารักษ์ แล้วเชื่อมต่อที่ของรถไฟ ซึ่งภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะเชื่อมท่อให้ครบ ที่ผ่านมาบึงหนองโคตรไม่สามารถพร่องน้ำได้ แต่ในปีนี้สามารถพร่องน้ำได้รวดเร็วมาก เพราะมีแก้มลิงทำงานเต็มประสิทธิภาพ ท้ายสุดนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ฝากถึงเรื่องการพัฒนา 2 เรื่อง คือ การสนับสนุนลูกหลานให้มีความรู้เรื่อง ICT และพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ เน้นภาษาจีน เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในปัจจุบัน

หลังจากนั้น จึงเป็นการนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและลงมติ ซึ่งพี่น้องชุมชนที่เข้าร่วมประชุมได้ลงมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์

เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชุมชนเข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2561 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 ระดับนคร(ชุมชนทั้ง 4 เขต) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

อย่าลืม! มาร่วมกันคิดช่วยกันพัฒนานครขอนแก่นอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน