ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น โดยมี นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล นางกฤษณา แสนสะอาด รองปลัดเทศบาล นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายทศพล วงศ์อาษา ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนการงานและพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ