วันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน ประจำปี 2561

วิถีชีวิตและความเป็นอยู่อันเรียบง่าย ของพี่น้องชาวอีสาน ที่มีค่านิยมในการรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก อีกนัยหนึ่งในเชิงสัญลักษณ์นั้น ข้าวเหนียว มีความหมายถึง ความรัก สามัคคี กลมเกลียวกันอย่างเหนียวแน่น การได้รับประทานอาหารร่วมกัน โดยเฉพาะอาหารที่ผลิตจากข้าวเหนียว ซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นถิ่นอีสาน ที่อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ ผ่านกรรมวิธีการปรุง อย่างพิถีพิถันใส่ใจ ปรุงด้วยความรัก ความปรารถนาดีของผู้เป็นที่รัก

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประธานเปิด กิจกรรม“วันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน” โดยมีนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิเช่น ท่านสุรีย์วรรณ สวัสธะษิณ นายกเมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะฯ, ท่าน ฮว่าง ดิ่ง ถัง ประธานคณะกรรมการประชาชนนครด่งเหย สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม พร้อมคณะฯ, รองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล คุณสุทัศน์ เกทสา ตัวแทนสรรพสามิต คุณธัญญลักษณ์ อัมพวัน สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 7 คุณสุนทร ศรีหนองบัว สำนักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนัก/กอง, พี่น้องชุมชน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม “วันข้าวเหนียว ครอบครัวเดียวกัน” เป็นหนึ่งในกิจกรรมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561ข้าวเหนียวเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีกลมเกลียวปรองดอง เหมือนคุณสมบัติของข้าวเหนียวนึ่ง ที่แนบแน่นเป็นกลุ่มก้อน เมื่อคนในครอบครัว ชุมชน ได้มาอยู่พร้อมหน้ากินข้าวเหนียวด้วยกัน ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ น่าจดจำ ทั้งข้าวเหนียวยังสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลาย รสชาติเอร็ดอร่อยให้พลังงานสูง ผนวกกับวันนี้เป็นวันครอบครัว ที่สมาชิกทุกบ้านจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยร่วมกัน กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกันในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเผยแพร่ให้เห็นความสำคัญของข้าวเหนียว อันเป็นอาหารหลักของเราชาวอีสาน ความสามารถในการแปรรูปข้าวเหนียวอันแสดงถึงภูมิปัญญาของชุมชน และที่ขาดไม่ได้คืออาหารที่จะนำมารับประทานกับข้าวเหนียวให้อร่อยยิ่งขึ้น ได้แก่ ส้มตำ ไก่ย่าง ซุปหน่อไม้ เป็นต้น นอกจากชุมชนจะนำอาหารที่ปรุงจากข้าวเหนียวมาแจกจ่าย แบ่งปัน และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมออกโรงทาน 12 ราย การปรุงอาหารจากข้าวเหนียวหลากหลายรายการทั้งอาหารคาว หวาน ของว่าง ซึ่งรังสรรค์จากพี่น้องชุมชนทั้ง 95 ชุมชน การแสดงโชว์ส้มตำลำซิ่งของชุมชนทั้ง 4 เขต และการแสดงจากผู้ชนะการประกวดร้องเพลงสุดยอดหมอลำแดนดอกคูน ประจำปี 2561

อีกทั้ง วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัว ลูกหลานที่อยู่ต่างถิ่นเดินทางกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ จึงถือเป็นโอกาสรวมญาติ รวมครอบครัว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี รดน้ำขอพรผู้มีพระคุณเพื่อความเป็นสิริมงคล ตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติกันมา อันจะสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมจากรุ่นสู่รุ่น