ชาวนคร ขก.รดน้ำดำหัวพ่อเมือง ณ ลานเกาะวัฒนธรรมสืบสานประเพณีไทย

ชาวนครขอนแก่นรดน้ำดำหัวพ่อเมือง ณ ลานเกาะวัฒนธรรมสืบสานประเพณีไทย

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานเกาะวัฒนธรรม ศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม ชมรมต่างๆ พี่น้องชุมชนชาวขอนแก่น และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับและพระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น ได้แก่ 1. วัดหนองแวงพระอารามหลวง 2. วัดธาตุพระอารามหลวง 3. วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 4. วัดป่าวิเวกธรรม 5. วัดนันทิการาม 6. วัดโนนชัยวนาราม 7. วัดศรีนวล 8. วัดมรรคสำราญ 9. วัดตราชูวนาราม 10. วัดวุฒาราม 11. วัดป่าศิริวันวนาราม 12. วัดโพธิ์โนนทัน 13. วัดป่าชัยวัน 14. วัดศรีธาตุ 15. วัดกลาง 16. วัดศรีสว่างโนนทัน 17. วัดจอมศรี 18. วัดป่าอดุลยาราม 19. วัดป่าเทพนิมิตวนาราม 20. วัดป่ามิ่งเมืองพัฒนาราม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล และภริยา เป็นประธาน หลังจากนั้น จึงมีพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายชัยธวัช เนียมศิริ และภริยา , นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น , นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , น.ส.เบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น , พลตรีอัครเดช บุญเทียม และภริยา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 , พลตำรวจตรีไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 , นายสุคนธ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ ผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น , นายสุนันท์ เสทือนวงษ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 11 , นายคณุตมินาท รัมมณียเสถียร ผู้จัดการสยามแม็คโคร ขอนแก่น , ผศ.ดร.วิทยา ของดี ผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นตัวแทนในการรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ด้วย

**การจัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นกิจกรรมที่ส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการแสดงความรัก เคารพนับถือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป

ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความรัก ความผูกพันความเอื้ออาทร ที่มีต่อกันระหว่างครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา ในความเชื่อดั้งเดิมที่ใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในสงกรานต์ ได้แก่ การใช้ “น้ำ” เป็นตัวแทน ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น และขอพรจากญาติผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ หรือบุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต