เริ่มแล้ว!!!ประกวดร้องเพลงสุดยอดหมอลำแดนดอกคูน

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.30 น. ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมชมและให้กำลังใจกับผู้เข้าแข่งขันในการประกวดร้องเพลงสุดยอดหมอลำแดนดอกคูน งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี 2561 โดยมี รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ( นายมนตรี สิงหปุณณภัทร, นายจุลนพ ทองโสภิต ) สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ( นายกฤษฏ์ สว่างไสว, นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ ) น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลร่วมด้วย

การแข่งขันการประกวดร้องเพลงสุดยอดหมอลำแดนดอกคูน งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี 2561 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปได้ซึมซับศิลปะอันไพเราะที่บรรพบุรุษได้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาจนถึงลูกหลาน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน มาเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ได้แก่ ผศ.ชอบ ดีสวนโคก อดีตที่ปรึกษารองอธิการบดี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุรพล เนสุขสินธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์สมาน นาคทัด ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รร.แก่นนครวิทยาลัย และอาจารย์เสริมสุข แก้ววงษ์ศา ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รร.แก่นนครวิทยาลัย อีกทั้งมีการแสดงจาก ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร การแสดงจากเยาวชน น.ส.ชนธชา เจริญรัตน์ ด.ญ.ปุณิกา ประเสริฐสัง และ ด.ญ.ม่านแก้ว โพธิ์พันธุ์ไม้

โดยการประกวดในวันนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 คน ได้แก่ 1.คุณอุทุมพร ศรีไชย 2.นายธีระพันธ์ ฝุ่นเงิน 3.น.ส.อุรา ปราบมนตรี 4.นางนิตยา ขันธ์โพธิ์น้อย 5.นายทองสุข หาโคตร 6.นายชิษณุพงศ์ ไชยคำ 7.นางศิริกุล น้อยเล็น 8.นายคมสันต์ น้อยเล็น 9.น.ส.กัลยา ไกลถิ่น 10.นายโกสิทธิ์ ภูสอดสี 11.นายหนิด ศรีโพธิ์ และ 12.นางระเบียบ บุญไธสง ซึ่งจะคัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 คน เพื่อไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 11 เมษายน 2560 ผลการประกวดร้องเพลงสุดยอดหมอลำแดนดอกคูนประจำวันที่ 9 เมษายน 2561 ผู้ที่ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ 1.นายธีระพันธ์ ฝุ่นเงิน 2.นางนิตยา ขันธ์โพธิ์น้อย 3.นายทองสุข หาโคตร 4.น.ส.กัลยา ไกลถิ่น 5.นายหนิด ศรีโพธิ์ และรางวัลโหวตขวัญใจมหาชน ได้แก่ นายธีระพันธ์ ฝุ่นเงิน

สำหรับรางวัลการประกวดร้องเพลงสุดยอดหมอลำแดนดอกคูน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลขวัญใจมหาชน เงินรางวัล 1,000 บาท ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน มาร่วมชม ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดการแข่งขันการประกวดร้องเพลงสุดยอดหมอลำแดนดอกคูน รอบคัดเลือกวันที่ 10 เมษายน 2561และรอบตัดสิน วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 18.00น. ณ เวทีกลาง สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร