นายกนครขอนแก่น ประชุมหารือแนวทางจัดระเบียบตลาดหนองใหญ่

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและหารือแนวทางในการจัดระเบียบตลาดหนองใหญ่ โดยมี นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลเกี่ยวข้อง ประธานชุมชนหนองใหญ่ คณะกรรมการชมรมตลาดหนองใหญ่ เข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุมได้ชี้แจงและร่วมหารือแนวทางในการจัดระเบียบตลาดหนองใหญ่ เพื่อลดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหามลภาวะ ปัญหาการจราจร ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ซึ่งผลการประชุมได้รับความเห็นชอบและร่วมมือเป็นอย่างดีจากชมรมตลาดหนองใหญ่และชุมชนหนองใหญ่ โดยคาดว่าการร่วมมือจากทุกฝ่าย จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม