นครขอนแก่น ประเมินผลโครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสุมณฑา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายดุสิต ศรีโคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย

สืบเนื่องจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูล ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้สิทธิ การเข้าถึงสิทธิ และให้การคุ้มครองสิทธิ รวมถึงพัฒนาเครือข่ายการทำงานระดับพื้นที่โดยบูรณาการกับองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และพัฒนาระบบงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิให้มีมาตรฐาน โดยในปี 2560 ได้ขยายการดำเนินงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับมอบหมายจัดทำโครงการฯ โดยได้จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 ( เทศบาล ) ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ( โนนชัย ) และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ( หนองใหญ่ ) ให้เป็นทั้ง Customer Service และ Consumer Protection ของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้มีระบบการคุ้มครองสิทธิ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ สปสช.กำหนด สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถให้บริการข้อมูล คำแนะนำปรึกษา คลี่คลายปัญหาให้แก่ประชาชนให้เข้าถึงสิทธิ และได้รับสิทธิประโยชน์และบริการที่เหมาะสม