ประชุม คกก.จัดทำเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น ตามพรบ.การสาธารณสุข

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุมณฑา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับ คณะกรรมการจัดทำและปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานของสำนักสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาในการปรับปรุงและยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อให้เกิดความรอบคอบและเป็นประโยชน์ต่อการบังคับใช้ได้ ในส่วนแรกคือ การเสนอพิจารณาปรับปรุงเทศบัญญัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2539

2) ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2539

3) ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2539

4) ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. 2539

5) ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องการควบคุมสัตว์เลี้ยง พ.ศ. 2539

ส่วนที่สอง คือ การเสนอพิจารณายกเลิก มีรายะเอียดดังนี้คือ เทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม พ.ศ. 2539 เนื่องจากกิจการแต่งผมเสริมสวยเป็นกิจการที่ประกาศเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558