คณะทำงานรถไฟฟ้า LRT ขอนแก่น รายงานความคืบหน้าต่อ รองนายกรัฐมนตรี

คณะทำงานรถไฟฟ้า LRT ขอนแก่น รายงานความคืบหน้าต่อ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้คณะทำงานโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) เข้าพบ นำโดย นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธาเทศบาลนครขอนแก่น นายทองปักษ์ ไทธานี ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้บริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) พล.ต.ชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร KKTS อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้าพบเพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรมร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กรุณาอนุมัติและเห็นชอบในหลักการ “โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างเมือง และการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยการลงทุนจากภาคเอกชน เพื่อการสร้างโครงสร้างเมืองอย่างนำสมัยและยั่งยืน”กำหนดให้ เทศบาลนครขอนแก่น,เทศบาลเมืองศิลา, เทศบาลตำบลเมืองเก่า, เทศบาลตำบลสำราญ และเทศบาลตำบาลท่าพระ เป็นเจ้าของโครงการ และต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อเป็นผู้ดำเนินงานโครงการ ซึ่งทั้ง ๕ เทศบาล ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ภายใต้ชื่อ บริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) ขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

โดยคณะทำงานรถไฟฟ้า LRT ขอนแก่น รายงานความคืบหน้าการรายงานผลการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มโครงการคือการจัดตั้งบริษัท จำกัด ภายใต้ชื่อบริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด KHON KAEN TRANSIT SYSTEM CO.,LTD. (KKTS) เพื่อความพร้อมในการดำเนินโครงการ, การขอใช้พื้นที่เกาะกลางของกรมทางหลวง ซึ่งขณะนี้ผลการศึกษาออกแบบ ได้มีการประชุมที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เรื่องต่อมาการขอใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ซึ่งได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๑ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกัน

ทั้งนี้การขอใช้ผลการศึกษาเพื่อให้จังหวัดขอนแก่น ทำหนังสือเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อแสดงเจตจำนงในการเป็นเจ้าของโครงการ และขอใช้ผลการศึกษาตามคำแนะนำของกระทรวงคมนาคม และ สนข. และเรื่องสุดท้ายรายงานผลการดำเนินการของบริษัท KKTS ตลอดจนความพร้อมในการดำเนินการ ซึ่งความคืบหน้าเป็นอย่างไร ทางเทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบในครั้งต่อไป.