โรคพิษสุนัขบ้าอันตรายเป็นแล้วตาย ทน.ขอนแก่น ฉีดวัคซีนป้องกันฟรี.!

โรคพิษสุนัขบ้าอันตรายเป็นแล้วตาย ไม่มีทางรักษา เทศบาลนครขอนแก่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ..

ปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกันเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า และแจ้งให้ อสม.รับทราบถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดขึ้นในเขต อ.แวงน้อย อ.แวงใหญ่ และ อ.เมืองขอนแก่น พร้อมทั้งแจ้งถึงผู้มีเลี้ยงสุนัข แมว ให้นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี.!!.

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นาย ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมาย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานประจำเดือน อสม.เทศบาลนครขอนแก่น ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น แจ้งถึงสถานการณ์และแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น

โดยมี น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ น.ส.สมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยเครือข่าย จากปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 95 ชุมชน ร่วมประชุม

นายจุลนพ ทองโสภิต ได้กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น พบในพื้นที่อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอเมือง โดยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 พบในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 1 ตัว ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ และท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการร่วมป้องกันและควบโรคภายใต้แผนยุทธศาสตร์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อน โรคที่จะตามมาอีก 1 โรค คือ ไข้เลือดออก ฝาก อสม.ช่วยเตือนผู้ที่อาศัยในชุมชนระวัง ที่สำคัญการเปลี่ยนฤดูกาลจากหนาวเป็นร้อน จะเกิดพายุฤดูร้อน ฝากถึงผู้ที่มีบ้านพักอาศัยใกล้กับต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาต่างๆ คอยระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในครอบครัวตนเองและเพื่อนบ้านด้วย

สำหรับเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลนครขอนแก่น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์แจ้งสถานการณ์, แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และแผนการให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม (สุนัข/แมว/ลิง) ให้ประชาชนในพื้นที่ของท่านได้รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้คิดโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราว บริเวณสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง เพื่อจัดการเรื่องของพื้นที่การอยู่อาศัยและการดูแลรักษาสุขภาพแก่สุนัขจรจัดไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ..

เปิดบริการฉีดทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2561 เวลา 09.30 - 15.30 น.ณ หน้าอาคารสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น หน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ออกบริการตามพื้นที่จุดบริการต่างๆ เวลา 09.30 - 15.30 น. ดังนี้

7-10 มี.ค.61 บริเวณหน้าสวนสาธารณะขอนแก่น 200 ปี บึงแก่นนคร

14 มี.ค.61 วัดโนนชัยวนาราม

15 มี.ค.61 วัดมรรคสำราญ บ้านดอนหญ้านาง

16 มี.ค.61 วัดป่าศิริวรรณวนาราม บ้านหนองใหญ่

17 มี.ค.61 สนามฟุตบอลชุมชนหนองใหญ่ 1

21 มี.ค.61 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

22 มี.ค.61 วัดศรีนวล

23 มี.ค.61 ศาลาชุมชนหนองแวงตราชู 1 (บึงหนองแวง)

24 มี.ค.61 โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม

แผนเพิ่มเติม ทีมงานร่วมเทศบาลนครขอนแก่นและ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 7-9 มี.ค. 61 ศาลาชุมชนบ้านตูม, ศาลาชุมชนหลังสนามกีฬา 2, ศาลาชุมชนโนนทัน 5, ศาลาชุมชนโนนทัน 4, ศาลาชุมชนโนนหนองวัด 1

**สัตว์เลี้ยงที่ต้องมารับวัคซีน คือสัตว์เลี้ยงที่ไม่เคยฉีดวัคซีนและฉีดวัคซีนแล้วใกล้ครบ 1 ปี และสำหรับผู้ที่ไม่สามารถนำสุนัข แมว มาฉีดวัคซีนได้ สามารถมาขอวัคซีนไปฉีดได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานสาธารณสุขฯเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งจะต้องสำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยงของท่านอยากชัดเจน ก่อนมากรอกเอกสารขอวัคซีน จากงานสัตวแพทย์ นายเดชา สิทธิกล โทร.081 7499909 นายรังสรรค์ วรวงษ์ โทร. 062 4259556 สำนักงาน โทร.043 225514