นครขอนแก่นเตรียมมาตการป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์เข้มงวด

นครขอนแก่นเตรียมมาตการป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์เข้มงวด

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาลฯ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มอบนโยบาย ดังนี้

1.มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รณรงค์เน้นปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ โดยจะประสานขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ เอกชน ผู้ประกอบการสถานบันเทิงในการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ประชาชนและท่องเที่ยวมีความปลอดภัย อีกทั้งยังเพิ่มจุดตั้งด่านชุมชน โดยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บนถนนศรีจันทร์ ฝั่งตรงข้าม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (สามแยกบ้านหนองใหญ่) ก่อนเข้าตัวเมืองขอนแก่น เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยง ลดพฤติกรรมการเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ป้องปราม ควบคุมการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ระหว่างขับขี่ และการขับขี่ที่มีความเร็วเกินตามกฎหมายกำหนดจะสามารถช่วยลดการบาดเจ็บ ตาย หรือพิการได้ และดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

2. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ให้ทราบเกี่ยวกับนโยบาย ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการองค์กรของเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็นต้นแบบในการป้องกันและลดการบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรในสังกัด ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัย รวมไปถึงยกระดับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่นเข้มงวดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นว่าขอนแก่นสนุกสนานปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์อย่างแท้จริง