รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์มาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านอีสานวันนี้

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องบันทึกเทปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ถึงเกี่ยวกับสถานการณ์กรณีพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นและการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านรายการ “อีสานวันนี้”

สืบเนื่องจากสถานการณ์กรณีพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น กรณีที่เกิดในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นหลังรับทราบเหตุการณ์ล่าสุด ท้องที่ชุมชนโนนหนองวัด 4 เทศบาลนครขอนแก่น ได้พบสุนัขเป็นโรคระบาด ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies) ซึ่งเป็นโรคระบาดชนิดร้ายแรง อาจติดต่อไปสู่คน โค กระบือ สุนัข แมว หนู หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นได้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ท้องที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศเหนือ จด เขตเทศบาลเมืองศิลา ไปทางทิศใต้ จด เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า ไปทางทิศตะวันออก จด เขตเทศบาลตำบลพระลับ ไปทางทิศตะวันตก จด เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2561

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่าน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กรุณาควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านให้อยู่ในรั้วบ้านมิให้ออกมาเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์และความปลอดภัย และโปรดนำสุนัขและแมวของท่านมาฉีดวัคซีนได้ฟรี ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และวันที่ 7-10 มีนาคม จะเพิ่มจุดบริการฉีดวัคซีนที่บึงแก่นนคร หลังจากวันที่ 10 มีนาคม จะออกให้บริการในพื้นที่ที่เหลือ สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ต้องมารับวัคซีน คือสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายมาเกินกว่า 1 ปี หากเกิดข้อสงสัย หรือ พบเห็นสัตว์เลี้ยงรวมถึงสัตว์จรจัดที่มีอาการผิดปกติ สามารถแจ้งโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น สอบถามได้ที่เบอร์ติดต่อ 043-225514 (ในวันและเวลาราชการ) หรือติดต่อ งานสัตวแพทย์ ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย 062-4259556 หรือ 081-7391524 และฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 086-4513997 หรือ 085-0064716