นครขอนแก่น ประชุมสัมมนาฯจัดทำงบอย่างมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ2562

นครขอนแก่น ประชุมสัมมนาฯจัดทำงบอย่างมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ2562

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 เทศบาลนครขอนแก่น โดยมี นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ นายจุลนพ ทองโสภิต นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายเรืองชัย ตราชู ประธานสภาเทศบาล นายสุเทพ คุณกิตติ นางสาวช่อผกา เครือทองสี เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร นางกฤษณา แสนสะอาด รองปลัดเทศบาลฯ นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวสรุปถึงแนวนโยบายคำขอตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลนครขอนแก่นประจำปีงบประมาณ2562 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น อภิปรายและเสนอแนะรูปแบบการจัดทำงบประมาณร่วมกัน และพิจารณาความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณเทศบาล รวบรวมปัญหา ความต้องการ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการพี่น้องประชาชนมากที่สุด