นครขอนแก่น มอบป้าย “น้ำมันทอดปลอดภัย” รณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรอง “น้ำมันทอดปลอดภัย” ในโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำในตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นาย ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรอง “น้ำมันทอดปลอดภัย” ในโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำในตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น ณ ตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 3 โดยมี นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และสมาชิกเครือข่ายสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมพิธี

ในปัจจุบันอาหารประเภททอดเป็นอาหารปรุงสำเร็จรูปที่ผู้บริโภคนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้น้ำมันพืชในการประกอบอาหาร และมักมีการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อประหยัดและลดต้นทุนการผลิต เมื่อน้ำมันพืชผ่านการทอดซ้ำหลายๆครั้ง ส่งผลให้น้ำมันทอดอาหารนั้นมีคุณภาพเสื่อมลง คุณค่าทางอาหารลดลง นอกจากนี้ระหว่างการทอดซ้ำเป็นเวลานานจะก่อเกิดสารโพลาร์ ซึ่งเป็นสารที่อันตรายสะสมในร่างกายและยังส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์ผิดปกติ เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมากมาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ ฯลฯ เทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงจัดทำโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดในตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายอาหารและผู้บริโภค ได้รู้และเข้าใจถึงผลกระทบต่อสุขภาพจาการใช้น้ำมันทอดซ้ำ อีกทั้งเพื่อตรวจสอบการใช้น้ำมันทอดอาหารของผู้ประกอบการในพื้นที่ และจัดกิจกรรมในการรณรงค์ให้ผู้จัดจำหน่ายอาหารประเภททอดงดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพื่อแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำมันทอดซ้ำในกลุ่มผู้จำหน่ายอาหารประเภททอด

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำฯ เทศบาลนครขอนแก่นได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้จำหน่ายในตลาด และรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำมันทอดซ้ำจากผู้จำหน่ายในตลาด 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อตรวจวิเคราะห์หาค่าสารโพล่าร์ โดยใช้ชุดทดสอบสารโพล่าห์ เมื่อทราบผลวิเคราะห์จะแจ้งให้ผู้จำหน่ายทราบ พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้จำหน่าย รวมถึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้จำหน่ายอาหารและผู้บริโภค ซึ่งร้านค้าที่ตรวจผ่านจำนวน 3 ครั้งติดต่อกัน จะได้รับใบรับรองการตรวจผ่าน และร้านค้าที่ได้รับรองการตรวจผ่าน 3 ใบ จะได้รับมอบป้ายรับรอง“น้ำมันทอดปลอดภัย” เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับการมอบป้ายรับรอง“น้ำมันทอดปลอดภัย” พร้อมของชำร่วย จากเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ตลาดเทศบาล 1 จำนวน 3 ราย ได้แก่ คุณวันเพ็ญ บุญอ้อม, คุณเรียน ประไพ, คุณทุมมา แสงวัน และผู้ประกอบการในพื้นที่ตลาดเทศบาล 3 จำนวน 3 ราย ได้แก่ คุณนิตยา โม้วงค์, คุณสำรวย พรกอก และคุณจารุวรรณ เชี่ยววิจิตร