ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร พร้อมด้วย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายเดชา สิทธิกล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย นางผกาสร ไขกัณหา หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย์ ผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร สรุปได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 1.การต่อเติมแผงค้าภายในตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร 2. กรณีขออนุญาตรื้อถอนเคาน์เตอร์ปูนในตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร 3. แนวทางการดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอเข้าจำหน่ายอาหารในล็อคแผงว่างและแนวทางการจัดเก็บค่าเช่าผู้ค้ารายใหม่