รองนายกฯ เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะวัยรุ่น

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะวัยรุ่น

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะวัยรุ่น เทศบาลนครขอนแก่น โดยมี นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ครู ชุมชน และวัยรุ่นทั้งในและนอกระบบ กว่า 70 คน เข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน” ซึ่งการที่จะบรรลุถึงเป้าประสงค์ได้ต้องพัฒนาบุคคลในทุกช่วงวัยของอายุ ตั้งแต่ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาและสถานการณ์ที่พบบ่อยในแต่ละวัย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ช่วงวัยต่อไปอย่างมั่นคง โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น เนื่องจากเป็นวัยช่วงต่อของเด็กและผู้ใหญ่ ที่การเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม จากสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเป็นวิกฤตในช่วงพัฒนาการที่วัยรุ่นต้องเผชิญ ซึ่งการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาวัยรุ่น มีหลายหน่วยงานที่ให้ความสนใจและดำเนินโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากปัญหาสุขภาวะในวัยรุ่นมีปัจจัยต่างๆที่เป็นปัญหาจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องสร้างโครงการที่มุ่งไปสู่การปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องเพศ เพื่อให้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลได้ เทศบาลนครขอนแก่นจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะวัยรุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานการจัดการสุขภาวะวัยรุ่นที่ผ่านมาให้เป็นแนวทางในการพัฒนางาน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและภาคีเครือข่ายการจัดการสุขภาวะวัยรุ่นเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกันทำแผนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม และเพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาวะและป้องกันปัญหาวัยรุ่นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะวัยรุ่น เทศบาลนครขอนแก่น จัดขึ้นในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรวลัย เกษมศรีวิวัฒน์ สสจ.ขอนแก่น นำเสนอสถานการณ์สุขภาพวัยรุ่น ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะ บรรยายกระบวนการถอดบทเรียน เครื่องมือเพื่อการสร้างการเรียนรู้ นอกจากนี้มีการเสวนาในหัวข้อ “มองต่างมุม วิกฤติสุขภาวะวัยรุ่น และการวางแนวทางแก้ไข” โดยตัวแทนเยาวชนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแทนครูจากโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตัวแทนบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลขอนแก่น และพิธีกรผู้นำการเสวนาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยระดมสมองในหัวข้อ "ถอดบทเรียนผลการเรียนรู้ในอดีต กับการต่อยอดในอนาคต" และหัวข้อ "พัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะวัยรุ่น"